Found: 83,292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็...
ชื่อผู้แต่งวินสตัน, สเตฟานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกHD69.T54 ว66 2548,658.493 ว73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สัง...
ชื่อผู้แต่งอัมพร เพชรโชติ.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกThesis 371.201 อ216ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 / ...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ เท่งประกิจ.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกThesis 371.201 ส244ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพ...
ชื่อผู้แต่งศรัทธา ห้องทอง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกThesis 371.2 ศ171ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายงานและคำบรรยายลัษณะงาน วิทยาลัยครูเทพสตรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : วิทยาลัยเทพสตรี, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร = Administrative planning and control / สาขาวิชาวิท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกHD30.28 ม246 2546,658 ม19ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร แปลจาก Business Is People / พาร์กินสัน , ซี นอร์ทโคท.
ชื่อผู้แต่งซี. นอร์ทโคท. พาร์กินสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2523
เลขเรียกHD38.2 พ618 2532,658 พ27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี [text] / ประดิษฐ์ พิเสฎฐศ...
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวพ 372.1201 ป267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ...
ชื่อผู้แต่งทวี จันทรมนตรี.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , 2550.
เลขเรียก372.1 ท184ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...
ชื่อผู้แต่งชำนาญวิทย์ ประเสริฐ
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกวพ 373.1201 ช533ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการเป็นนักบริหาร / บุญมาก พรหมพ้วย.
ชื่อผู้แต่งบุญมาก พรหมพ้วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิชาการ, [2527?]
เลขเรียกHF5500.2 บ7,658 บ 596 ศ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นสำหรับผู้บริหาร / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546.
เลขเรียกHF5549 ท52,658.4012 ท19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักบริหารการศึกษา / อุทัย ธรรมเตโช
ชื่อผู้แต่งอุทัย ธรรมเตโช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2531.
เลขเรียกLB2805 อ819ห 2531,371.2 อ.44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา