Found: 492  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน / สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2553.
เลขเรียกG155.T5 ค74 2553,338.4791 คค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษา โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี = Guidelines for deve...
ชื่อผู้แต่งเปรมปรีดา ทองลา
พิมพลักษณ์จัทบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2558
เลขเรียกวจ 910.4 ป484น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนในการรองรับการเข้าสู่ประช...
ชื่อผู้แต่งอาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 915.9362 อ227ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนของกลุ่มโฮมสเตย์จังหวัดนครราชสีมา = Strategy management ...
ชื่อผู้แต่งเจนจีรา อักษรพิมพ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกG156.E26 จ713ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมือ...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555
เลขเรียกผว วจ 338.4791 ก446 มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัย / ประ...
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ เขียวประภัสสร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ =...
ชื่อผู้แต่งดวงรัตน์ แตงทอง
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกG155.T5 ด225ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉั...
ชื่อผู้แต่งวรรณพร สนศิริ
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกG155.T5 ว253ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นด...
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ พิระสันต์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกG156.5.E26 จ512ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน การท่องเที่ยวชุมชน 3574602 / รุ่งรัตน์ หัตถกรรม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งรัตน์ หัตถกรรม.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560.
เลขเรียก338.4791 ร427อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าโรงเรียนคู่ขนานชายแดน หลักสูตร AEC การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน : story fr...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ ยศไกร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกG155.T5 ก125ร 2561,338.4791 ก125ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ = A MANAGING...
ชื่อผู้แต่งชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Develo...
ชื่อผู้แต่งยุทธการ ไวยอาภา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก910 ย352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคเหนือ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งดวงพร อ่อนหวาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก338.4791 ด211ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการและท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Homestay) / สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2559]
เลขเรียกG156.5.H65 ค745
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา