Found: 229  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประกอบสร้างปรากฎการณ์ถวิลหาอดีตในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนอนุรักษ์วิถิชีวิตตั้ง...
ชื่อผู้แต่งกฤชณัท แสนทวี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก338.4791 ก272ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [จุลสาร] = Sustainable tourism / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ.พ.ท., 2559.
เลขเรียกG อ2ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน = The development of sustainable tourism m...
ชื่อผู้แต่งมณฑาวดี พูลเกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน...
ชื่อผู้แต่งเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกG156.5.S87 ส938ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวทีละก้าว = Slow travel / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกG156.5.E26 ท85 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546
เลขเรียกส.ร. 915.93 ก274อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = Sustainable tourism development / ดลฤทัย โกวรรธนะกุล.
ชื่อผู้แต่งดลฤทัย โกวรรธนะกุล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
เลขเรียก338.4791 ด148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งรัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก338.47 ร387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านม้ง ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม...
ชื่อผู้แต่งสุเชษฐ์ กาญจนฐิติภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน = Sustainable tourism resources management in Thailand...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก910 ส481ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อธำรงศักยภาพการแข่งขันที่ยั่งยืน / กันณวัน อภิรักษ์ธนากร
ชื่อผู้แต่งกันณวัน อภิรักษ์ธนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย [จุลสาร] / นักวิจัยและผู้เขียน เทิดชาย ...
ชื่อผู้แต่งเทิดชาย ช่วยบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2560.
เลขเรียกG ท73ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด [จุลสาร] / นักวิจัยและผู้เขียน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2560.
เลขเรียกG ท7ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : รายงานแผนงานวิจัย = ...
ชื่อผู้แต่งชญาดา ร่วมโพธิ์รี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก338.4791 ช112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวเชิงอาหาร [จุลสาร] / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2559.
เลขเรียกDS อ222ท 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา