Found: 1,003  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงาน "การบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงกับ สปป.ลา...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ บุญญานุพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกส.ร. 915.936 ส473ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน = A guide to cultural touris...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, [2556?]
เลขเรียก338.4791 คม695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหว้พระสามแผ่นดิน (ไทย-ลาว-เวียดนาม) / ธีรภาพ โลหิตกุล
ชื่อผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สินติศิริ, 2550
เลขเรียก915.9 ธ639ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า : ร...
ชื่อผู้แต่งจิระพงค์ เรืองกุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความรู้ : ยุวอาสาบูรณาการการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม = A youth guide knowle...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559.
เลขเรียก338.47917 ค695 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรต้นแบบการฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ผลผลิตจากการถอดความรู้ภายใต้โครงการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก338.4791 หช323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / ผู้เรียบเรียง พัชราภรณ์ ทวีกสิกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการท่องเที่ยว, 2557.
เลขเรียกG156.5.H47 ค695 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Bann Phak) : home stay.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกG156.5.H65 ค74 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทาง R3a = The Effect and C...
ชื่อผู้แต่งสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.
เลขเรียกG155.T5 ส731ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวท...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
เลขเรียกวจ 338.4791 น243กพ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนารูปแบบขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกG156.5.H47 น462 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์กำแพงเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม / มลชลีณา ก...
ชื่อผู้แต่งมลชลีณา กิตติขจร
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกG155.T5 ม199ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตร AEC : การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
เลขเรียกG156.5.H47 ค74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว = Culture and Tourism / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก915.939 ส481ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกG156.5.H47 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา