Found: 247  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์กำแพงเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม / มลชลีณา ก...
ชื่อผู้แต่งมลชลีณา กิตติขจร
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกG155.T5 ม199ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตร AEC : การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
เลขเรียกG156.5.H47 ค74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนดุสิตพาเที่ยว : Suan Dusit on Tour / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ บุณยสฤษฏ์ อนกสุข.
ชื่อผู้แต่งบุณยสฤษฏ์ อเนกสุข.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกG156.5.H47 บ7ย 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.
เลขเรียกG156.5.H47 จ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตร AEC : การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน / กนกรัตน์ ยศไกร.
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ ยศไกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียก915.93 ก125ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าโรงเรียนคู่ขนานชายแดน : หลักสูตร AEC: การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน / กนกรั...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ ยศไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกG156.5.E26 ก125ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้านนา (พะเยา แพร่ น่...
ชื่อผู้แต่งพรรณี สวนเพลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว [text] : เอกสารคำสอน / ธวัชชัย ไพใหล
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ไพใหล
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557
เลขเรียก915.93 ธ395ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้องค์ความรู้ทางด...
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ พิระสันต์
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท.], 2555.
เลขเรียกG156.5.H47 จ512ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผังแม่บทบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงษ์ ชุมดวง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์กรุงศรีฯ [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561.
เลขเรียกDS ก64ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ระเบียงวัฒนธรรม (กำแพ...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกG156.5.C8 ว357
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [255-]
เลขเรียกDS568 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [255-].
เลขเรียกDS568 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา