Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์กำแพงเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม / มลชลีณา ก...
ชื่อผู้แต่งมลชลีณา กิตติขจร
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกG155.T5 ม199ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / ผู้เรียบเรียง พัชราภรณ์ ทวีกสิกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการท่องเที่ยว, 2557.
เลขเรียกG156.5.H47 ค695 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตร AEC : การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
เลขเรียกG156.5.H47 ค74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าที่รับรู้ศักยภาพของแหล่งท่อเที่ยวและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว...
ชื่อผู้แต่งชีวรรณ เจริญสุข.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก915.93 ช579ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าที่รับรู้ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่...
ชื่อผู้แต่งชีวรรณ เจริญสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560
เลขเรียกว.พ 915.93072 ช582ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนดุสิตพาเที่ยว : Suan Dusit on Tour / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ บุณยสฤษฏ์ อนกสุข.
ชื่อผู้แต่งบุณยสฤษฏ์ อเนกสุข.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกG156.5.H47 บ7ย 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.
เลขเรียกG156.5.H47 จ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว : เชิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม : แนวทางการจัดทำแผนการบริห...
ชื่อผู้แต่งแก้วตา ม่วงเกษม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, 2558.
เลขเรียกG156.5.H47 ก85 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตร AEC : การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน / กนกรัตน์ ยศไกร.
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ ยศไกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียก915.93 ก125ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตร AEC: การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับพื่อนบ้านอาเซียน ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
พิมพลักษณ์กุงเทพฯ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2561
เลขเรียก915.93 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าโรงเรียนคู่ขนานชายแดน : หลักสูตร AEC: การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน / กนกรั...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ ยศไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกG156.5.E26 ก125ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้านนา (พะเยา แพร่ น่...
ชื่อผู้แต่งพรรณี สวนเพลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว [text] : เอกสารคำสอน / ธวัชชัย ไพใหล
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ไพใหล
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557
เลขเรียก915.93 ธ395ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย / อดิศร ศักดิ์สูง
ชื่อผู้แต่งอดิศร ศักดิ์สูง
พิมพลักษณ์สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2556.
เลขเรียกG155.T5 อ128 2556,338.4791 อ128ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา