Found: 1,865  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน แนวคิดหลักการและการจัดการ / เศกสรรค์ ยงวณิชย์
ชื่อผู้แต่งเศกสรรค์ ยงวณิชย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
เลขเรียกG156.5.E26 ศ846ก 2555,ส.ร. 338.4791 ศ518ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตร AEC : การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน / ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันบัณฑิตพั...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียก915.93 ก125ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม = MARKETING STRATEGIES FOR ECOTOURISM IN NAKHONPA...
ชื่อผู้แต่งเสาวคนธ์ บุญสมธป
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกG155.N38 ส938ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : รายงานฉบับสุดท้าย ส่วนที่ 1 รายงานหลัก = Mar...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541.
เลขเรียกG156.5.E26 ก64 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาจังหวัดระยอง / สุพจน...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ บุญฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาวลัยลักษณ์ปริทัศน์ ครั้งที่ 3 เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในถาคใต้ 8-9 สิงหาคม 25...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวลัยลักษณ์ปริทัศน์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาคใต้ (ครั้งที่ 3 : 2539 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2540.
เลขเรียกG156.5.E26 ก6ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนนกธรรมชาติป่าชุมชนเขาเหล็ก เพื่อจัดทำแนวทางประชาสัมพันธ์สวนนกธรรมชาติ...
ชื่อผู้แต่งมณฑล ศรีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ / เสนอ สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ / ...
ชื่อผู้แต่งธีระ ชีวะเกรียงไกร
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 915.93 ธ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจั...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ไชยศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Bann Phak) : home stay.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกG156.5.H65 ค74 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทาง R3a = The Effect and C...
ชื่อผู้แต่งสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.
เลขเรียกG155.T5 ส731ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี [text] : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ สอนการ
พิมพลักษณ์อุดรธานี : โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี , 2546
เลขเรียกวจ 915.93 พ434
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา : การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ = Recreation and nature touri...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกG 155 ส747ก 2549,910.4 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการมีส่ว...
ชื่อผู้แต่งศิริพร พันธุลี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก910 ศ463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา