Found: 29,191  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ ทองห่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2549.
เลขเรียก910.19593 ร245น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักมัคคุเทศก์ / สุภาพร มากแจ้ง.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร มากแจ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539.
เลขเรียกG180 .ส75 2539,910.4 ส46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวและการจัดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / นิคม จารุมณี
ชื่อผู้แต่งนิคม จารุมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535.
เลขเรียกG155 น531ก 2535,910.4 น31ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักท่องเที่ยว 4 จังหวัด ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง / คำนึง อิสโร
ชื่อผู้แต่งคำนึง อิสโร
พิมพลักษณ์ลพบุรี : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2, 2554.
เลขเรียกTRD ค358ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย = Thai tourism resources / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกG155.T5 ส747ท 2551,915.93 ท161 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พัชรี ดินฟ้า Text
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2557
เลขเรียก915.93 พ524ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองพม่า แลลาว ชำเลืองจีน
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนวืทย์การพิมพ์
เลขเรียก914.919 ข112ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 / คำนึง อิสโร
ชื่อผู้แต่งคำนึง อิสโร
พิมพลักษณ์ลพบุรี : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2, 2554.
เลขเรียกTRD ค358ผ ล.2 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์กลยุทธ์ Blue Ocean ในการพัฒนาการท่อง จังหวัดนครสรีธรรมราช ในตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น / เช...
ชื่อผู้แต่งเชาว์ เต็มรักษ์
เลขเรียกกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว / บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ชื่อผู้แต่งบังอร ฉัตรรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกG155.A1 .บ62 2551,338.4791 บ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการในการกำกับ ดูแล การดำเนินการที่ขาดความยุติธรรมต่อกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย / ศรีศักดิ์ คัมภ...
ชื่อผู้แต่งศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด : รายงานการวิจัยเรื่...
ชื่อผู้แต่งยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / นิศา ชัชกุล [text]
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก338.4791 น38อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / พิศมัย จัตุรัตน์
ชื่อผู้แต่งพิศมัย จัตุรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-7 = Int...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก338.4791 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา