Found: 589  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการระหว่างของไทยกับของสวีเดน / อัณณพ ชูบำรุง
ชื่อผู้แต่งอัณณพ ชูบำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียกJQ1745.C6 .อ114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัย : การติดตามผลสืบเนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,2553].
เลขเรียกJQ1745.A55C58 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : หลักการและแนวคิด / เรียบเรียงโดย วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558
เลขเรียก364.1323 ก491 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน / สังคีต พิริยะรังสรรค์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก364.1323 ก498
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง / สิริลักษณา คอมันตร์ ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี, สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียก364.1323 ค189 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง / สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี, สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก364.1323 คอ189
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง / สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี, สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก364.1323 ค466 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียก364.1323 ค695 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนต้านการทุจริต / นนท์ กอแก้วทองดี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, 2544.
เลขเรียก364.132 ค 751 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ, ชุดที่ 1: การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ช613 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ. ชุดที่ 1 / บรรณาธิการ, ธิติ เมฆวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช., 2557.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ช613 2557,364.1323 ช613 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ / จัดทำโดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558ม [2015]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ท551 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ / จัดทำโดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกJQ 1745 .A55C6 ท215 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / โดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจร...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, [2552?].
เลขเรียก364.1323 ค123บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา