Found: 282  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นโครงแผนที่ / สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกGA110 ส414 2535,526.8 ส171ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นโครงแผนที่ / สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ เกรียงไกรเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
เลขเรียกGA110 ส414ส 2535,526.8 ส17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาเส้นทางที่เหมาะสมจากภาพภูมิประเทศที่มีเส้นชั้นความสูงด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการจัดกลุ่มข้อม...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์วิจัย Knowledge and smart technology คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
เลขเรียก526 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ = Gartography : GE 245 / ชูศักดิ์ คงคานนท์.
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ คงคานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียก526 ช686ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ = Cartography GE 245 / ชูศักดิ์ คงคานนท์
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ คงคานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกGA105.3 ช686ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง / ผ่องศรี จั่นห้าว
ชื่อผู้แต่งผ่องศรี จั่นห้าว
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการใช้แผนที่ / พินิจ ถาวรกุล
ชื่อผู้แต่งพินิจ ถาวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, [25--]
เลขเรียก912.014 พ685ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ เอกลักษณ์ สลักคำ [Text]
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ สลักคำ
พิมพลักษณ์บุุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558
เลขเรียก526 อ251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจการแผนที่ภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ; รายงานการประชุม... ณ กรุงเทพฯ 17-28 มกราคม 2526 / จัดโดย สำ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกิจการแผนที่ภูมิภาคเอเซีย และแปซิฟิก (ครั้งที่ 10 : 2526 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียก526.86 ก484ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแผนที่ / พันเอกพระสารสาสน์พลขันธ์
ชื่อผู้แต่งสารสาสน์พลขันธ์ พระ
พิมพลักษณ์พระนคร : ร.ส.พ., 2448.
เลขเรียก526.8 ส675ต 2448
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแผนที่ เช่นที่ต้องการใช้ในการทหาร จัดเป็นบทสอนนักเรียนทหาร / เรียบเรียงโดย นายพันเอก พระสารสาสน...
ชื่อผู้แต่งสารสาสน์พลขันธ์, พระ
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมเสนาธิการ, ร.ศ. 128 [2453]
เลขเรียก526.8 ส675ต 2453
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแผนที่ เช่นที่ต้องการใช้ในการทหาร จัดเป็นบทสอนนักเรียนทหารบก / เรียบเรียงโดย นายพันเอกพระสารสาส...
ชื่อผู้แต่งสารสาสน์พลขันธ์, พระ
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมเสนาธิการทหารบก, [2450]
เลขเรียก526.8 ส675ต 2450
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแผนที่ เช่นที่ต้องการใช้ในการทหาร เล่ม 1 วิธีอ่านแลใช้แบบแผนที่ ทั้งวิธีจำลองแบบแผนที่เท่าเดิม แ...
ชื่อผู้แต่งสารสาสน์พลขันธ์ พระ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2447.
เลขเรียก526.8 ส675ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแผนที่ เล่ม 1 / พันเอกพระสารสาส์นพลขันธ์
ชื่อผู้แต่งสารสาสน์พลขันธ์ พระ
พิมพลักษณ์พระนคร : ร.ส.พ., 2455.
เลขเรียก912.014 ส27ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแผนที่สำหรับผู้ศึกษาในโรงเรียนแผนที่ / เรียบเรียงโดย เอ. เจ. เออร์วิน, ขุนพินิจภูมสถาน
ชื่อผู้แต่งเออร์วิน, เอ. เจ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], ร.ศ. 125 [2451]
เลขเรียก526.8 อ59ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา