Found: 581  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกข้าวของญี่ปุ่น /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 25--.
เลขเรียก633.18 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและรายได้ในการทำนาข้าว เปรียบเทียบระหว่างการใช้แรงงานธรรมชาติและเครื่องมือจักรกล ของจังหวัดนค...
ชื่อผู้แต่งบุญนาค ตีวกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2520.
เลขเรียกS562.ท9 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนา / ประพีร์ เทพธรานนท์, ชนิดา ชนะภัย, วินัย ดำสุวรรณ, สมใจ บุญอุรพิภิญโญ, ชนะ วันหนุน, ประวิท...
ชื่อผู้แต่งประพีร์ เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพิช, 2536.
เลขเรียกAE71 ก456,305.9 ป329ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับจากปราชญ์ในแปลงนา 1 ไร่ 1 แสน (4 ภาค) / อภิชาติ ศรีสอาด, เกรียงไกร ยอดชมภู.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557.
เลขเรียกSB191.R5 อ252ค,633.18 อ47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุนการทำนาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ร่องแกลบและบ้านกอเปา ตำบลป...
ชื่อผู้แต่งวนัสพงษ์ ใจอินผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกภน 633.18 ว1511น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวไทย = Thai rice / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์, 2538.
เลขเรียกSB191.R5 ท619ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำนาของประเทศไทยปีเพาะปลูก 2527- / กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2527- .
เลขเรียกSB191.R5 ก455
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนา
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2521
เลขเรียก631 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนา / กรมการข้าว
พิมพลักษณ์พระนคร : กรม, 2507.
เลขเรียกS562.T364 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนาน้ำฝน / กรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2526]
เลขเรียกSB191.R5 ก782ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนาน้ำฝน / กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, (253-).
เลขเรียก631.5 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนาน้ำฝน / กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. กองการข้าว.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-).
เลขเรียก631.5 ว546ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนาน้ำฝน / กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. กองการข้าว.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-).
เลขเรียก631.5 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงข้าว / ม.ล.ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา
ชื่อผู้แต่งยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ม.ล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร, 2521.
เลขเรียก631 ย32ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 4 ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวภาคกล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียกวจ 633.1832 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา