Found: 16,919  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน กันตยา เพิ่มผล [Text].
ชื่อผู้แต่งกันตยา เพิ่มผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บ.บุญศิริการพิมพ์ 2552.
เลขเรียก658.314 ก389
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐานคุณธรรมด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน = Moral Standard Management System and Outcomes /...
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : สุพัตราการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกHF5549.5.P35 ร228 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐานคุณธรรมด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน = Moral Standard Management System and Outcomes E...
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : สำนักงาน, 2552-
เลขเรียกHF5549.5.P35 ร228 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสนุกกับงาน / หนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิพม์, 2536.
เลขเรียกBF481 ค762
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด [electronic resource] ...
ชื่อผู้แต่งสมัยวุฒิ ณ หนองคาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำคัญของเงินส่งกลับจากการไปทำงานต่างถิ่นต่อเศรษฐกิจครัวเรือนชนบท/ วารุณี มรรคดี.
ชื่อผู้แต่งวารุณี มรรคดี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการทำงาน / วิภาพร มาพบสุข.
ชื่อผู้แต่งวิภาพร มาพบสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2545].
เลขเรียกBF 367.S8 ว649จ,158.7 ว649จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตอกบัตรด้วยรอยยิ้ม / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกBF637 ต52 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย สมรรถนะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี...
ชื่อผู้แต่งพศิกา สัตตบงกช.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2553.
เลขเรียก158.1พ183 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การหาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความยากในการทำงานต่อระยะเวลาการทำงานข...
ชื่อผู้แต่งวรรณวิทย์ แต้มทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ T60.45 ว259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำงานเป็นทีม / ของ วินเซนต์ โนแลน ; เรียบเรียงโดย วีระวัฒน์ พงษ์พยอม.
ชื่อผู้แต่งโนแลน, วินเซนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกHD66 น9 2540,658.3128 น946ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง = Team building / วิลเลี่ยม จี. ไดเออร์ ; แปลโดย ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งไดเออร์, วิลเลี่ยม จี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [253-]
เลขเรียก658.402 ด994ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPut the right man on the like job เป็นคนที่ใช่ในงานที่ชอบ / โอมศิริ วีระกุล.
ชื่อผู้แต่งโอมศิริ วีระกุล, 2530-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2563 [2020]
เลขเรียกBF481 .อ94 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษางานอุตสาหกรรม = Industrial work study / นุชสรา เกรียงกรกฎ.
ชื่อผู้แต่งนุชสรา เกรียงกรกฏ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกT60.4 น730 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเราทำงานไปทำไม = Why we work / Barry Schwartz, เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, แปล
ชื่อผู้แต่งซวาตช์, แบร์รี ผู้แต่ง
เลขเรียกHD4905 ช292ร 2562,658.31422 ซ114ร 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา