Found: 2,388  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท. ทหารอดทน [videorecording] / [บริษัททีวีบูรพาผลิตรายการ ; รายการกบนอกกะลา ; สร้างสรรค์รายการโดย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการของทหารกองเกินในเขตพื้นที่ มณฑลทหารบกท...
ชื่อผู้แต่งไวยภาษ ศรีหริ่ง
พิมพลักษณ์2546
เลขเรียกวพ 355.338 ว973ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 2 ปี กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย / กรมกิจการชายแดนทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกUA853.T5 ค152 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทหารสีขาว / นิล ศิริ.
ชื่อผู้แต่งนิล ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์ปาล, 2522.
เลขเรียก355.1 น237ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2559
เลขเรียกKPT3758 พ46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2532.
เลขเรียก355.1 อ12ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร : เปรียบเทียบกรณีไทย - สหรัฐฯ / สุรชาติ บำรุงสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกUA853.T5 .ส725 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาวิทยาการทหาร = Military science / กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมการศึกษาวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด, [2540?]
เลขเรียก355 ก351ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นในการสมัครเข้าเป็นพลทหาร [text] : กรณีศึกษาทหารกองประจำการในส่วนมณฑลทหารบกที่ 24 / รัช...
ชื่อผู้แต่งรัชพล สรวมศิริ
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกวพ 355.338 ร345ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องยุทธโกษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกวารสาร กองส่งเสริมบำรุงความรู้ กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2535-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหด มัน ฮา ข้าคือ"ทหารเกณฑ์" / รุ่งอรุณ ลภาสวัสดิ์นันท์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งอรุณ ลภาสวัสดิ์นันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกU660.ท9 ร72,355.5 ร649ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพชวนรู้ / [กองทัพบก].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2544-
เลขเรียก355.223 ก346
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร / ณัจยา กระจ่างสนธิ์ = Enculturat...
ชื่อผู้แต่งณัจยา กระจ่างสนธิ์ 2517-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับประชาชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับราชการมหาร / กองการสัสดี กรมเสมียนตรา.
ชื่อผู้แต่งกรมเสมียนตรา. กองการสัสดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเสมียนตรา, (254-).
เลขเรียก355.0092 ส921ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา