Found: 162  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / โดย ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พงศ์ประยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตามแแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการว่า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2543.
เลขเรียกGF 669.3 ค87 2543
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานชาวเขาในประเทศไทย / สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังค...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2538.
เลขเรียกDS570.ท9 ส36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา 264 443 สังคมและเศรษฐกิจชุมชน = Urban socio-economics / โดย ม.ร.ว. ทองใหญ่ ทองใ...
ชื่อผู้แต่งทองใหญ่ ทองใหญ่, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร], [25--?]
เลขเรียกHT111 .ท54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สมัยรัตนโกสินทร์ / กระทรวงวัฒนธรรม ;บรรณาธิการโดย พิมพ์พรรณ ไพบูล...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2562.
เลขเรียกDS 569 ช622,อ307.14 บ817ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ทฤษฎีและแนวปฎิบัติ / โดย ฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2536.
เลขเรียกGF101 ฉ63,307.14 ฉ11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 2-5 กันยายน 2521 ณ โรงแรมเพิร์ล จ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (2521 : ภูเก็ต)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและยูเนสโก, [2521?]
เลขเรียกHC110 ส6ก 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบต่ออาชีพราษฎรที่อพยพออกจากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ปัญญาวุธ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งปัญญาวุธ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
เลขเรียกHB2140.55 ป524ผ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสในการพัฒนาสภาพการตั้งถิ่นฐานระดับท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุม...
ชื่อผู้แต่งชวลิตา บุรินทร์วัฒนา
พิมพลักษณ์2541
เลขเรียก307.14 ช17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เพื่อการพัฒนาคน = Human settlements for human development / จำเนียร วรรัตน์ชัย...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, 2520].
เลขเรียก307.14 จ357ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะและรูปแบบหน้าที่ของศูนย์กลางการค้าที่อยู่ในเขต การขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร ...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ สุนทรายุทธ
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกวจ 915.93 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : กรณีศึกษาชุมชนเมืองของสัมคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น / วัชรา คลายน...
ชื่อผู้แต่งวัชรา คลายนาทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาสังคมวิทยา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542
เลขเรียก959.312 ว112ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนศึกษา = Community Study / วิเชียร รักการ.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร รักการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรมแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2542.
เลขเรียก307.3 ว561ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี / ปรีดา หุตะจูฑะ = D...
ชื่อผู้แต่งปรีดา หุตะจูฑะ
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา