Found: 421  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / โดย ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พงศ์ประยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พงศ์ประยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชภูศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
เลขเรียก307.14 ฉ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน / นำพวัลย์ กิจรักษ์กุล
ชื่อผู้แต่งนำพวัลย์ กิจรักษ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528
เลขเรียก910.1325 น216ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านวาเล่ย์ จังหวัดตาก [Text] โดย นงลักษณ์ ตั้งธรรมรักษ์
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ ตั้งธรรมรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528
เลขเรียก307.14 น12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตของประชากรในด้านการตั้งถิ่นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของพื้นที่องค์การบริการส่วนจ...
ชื่อผู้แต่งมานิตา สมรูป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524.
เลขเรียกGF127 ม453 2524,301.3209593 ม224ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และคุณภาพชีวิต.
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 28 : 2533 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกHV4183 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนครราชสีมา / วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียก919.959332 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจของชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว จั...
ชื่อผู้แต่งนนทวรรณ แสนไพร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 307.2 น154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีย่านกลาง GE 474 = Central place theory / โดย เลสลี่ เจ. คิง ; แปลโดย บงกชรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
ชื่อผู้แต่งคิง, เลสลี เจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
เลขเรียก331.111 ค 631 ท 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน / ชัชนี วายลี่, วันทนีย์ ศรีรัฐ, วิสสุดา นาคทัต
ชื่อผู้แต่งชัชนี วายลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2524.
เลขเรียกGF127 ร344 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน = Geography of settlement / โดย วันทนีย์ ศรรีรัฐ, รัชนี วายลี่ และ ไพฑูรย์ ...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ ศรีรัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529.
เลขเรียก910.13077 ว115ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน = Settlement geography / นำพวัลย์ กิจรักษ์กุล
ชื่อผู้แต่งนำพวัลย์ กิจรักษ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.
เลขเรียกGF125 น527ภ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ชนบท / อดิศักดิ์ โสมอินทร์
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ โสมอินทร์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2522.
เลขเรียกGF127 อ129
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตามแแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการว่า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2543.
เลขเรียกGF 669.3 ค87 2543
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน / ฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียกHV4183 .ฉ63,309.2 ฉ214ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา