Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Legal problems related to certif...
ชื่อผู้แต่งสุมนฑา ชอบงาม.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาภาษีอากร / สถาบัน Tex Business Center.
ชื่อผู้แต่งสถาบัน tex business center.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Center, ม.ป.ป.
เลขเรียกHF 5681 ส40ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมรับมือการตรวจสอบสภาพกิจการของกรมสรรพากร / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2545.
เลขเรียกHJ2315 ส4ต 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2551.
เลขเรียก343.04 ต717
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร [videorecording] / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมรับมือการตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียกHF5667 .ส436 2560,343.04 ส165ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและประเด็นปัญหาพร้อมวิธีแก้ไข / สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ชื่อผู้แต่งสุเทพ พงษ์พิทักษ์
เลขเรียก343.04 ส781ท 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรับมือตรวจสอบ ตอบโจทย์ ตรวจประเมินผล : ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม การข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2555.
เลขเรียกHJ 2995 ร115 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร TAX AUDITOR ชุดวิชาการบัญชี ฉบับสมบูรณ์ / TAX BUSINESS CENTER [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax business center. 2545
เลขเรียก343.04 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชา ภาษีอากร =Tax auditor / Tax Business Center.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Center, [2545]
เลขเรียก336.2 ผ749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง132 ความเสี่ยงที่ถูกเรียกตรวจสอบจากการตรวจสอบภาษีระบบ RBA = Risk based audit system / สมเดช โรจน์คุร...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ เพรส, 2562
เลขเรียกHJ2950.55 ส248,336.2 ส248ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชา การสอบบัญชี =Tax auditor / Tax Business Center.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Center, [2547]
เลขเรียก657.45 ผส749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชา...การสอบบัญชี =Tax auditor / Tax Business Center.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Center, [255-].
เลขเรียก657.46 ผ749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา