Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง / ทำเนียบรัฐบาล
ชื่อผู้แต่งทำเนียบรัฐบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520
เลขเรียก364.133 ท638ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
เลขเรียก350.99 ส215ก 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร.
ชื่อผู้แต่งข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย, สมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียก353.46 ข272ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง / โดย เสริมศักดิ์ เทพาคำ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ เทพาคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทำเนียบรัฐบาล, 2520.
เลขเรียก364.1 ส57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2543 เรื่อง สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต/ อรพินท์ สพโชคชัย.
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ สพโชคชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
เลขเรียกJF 1081 อ335ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางด่วนขั้นที่2 : สัญญาอิ๊บอ๋าย / ผู้จัดการ.
ชื่อผู้แต่งผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2542.
เลขเรียก364.132 ผ749ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำตาล /cโดย สุชาติ เกิดผล และ อลงกต เทียบศรไชย.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เกิดผล 2486-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนวน, 2518.
เลขเรียกJQ1745.ก55 ส72 2518
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 / สำนักงานคณะกรรมการป้อ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : ม.ป.พ, ม.ป.ป.
เลขเรียก340 ส691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนองงูเห่าโคตรคอร์รัปชั่น/ กองบรรณาธิการผู้จัดการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการผู้จัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันออก, 2542.
เลขเรียกJF 1081 ก344ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกJF 1081 ท541 2558,สร 353.46 ค123ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป....
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, [2558]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ท72 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทลายแก๊งตุ๋นเครื่องราชฯ / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน, 2531.
เลขเรียก364.13 ก19ท 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วัน คดีเครื่องราชย์ฯ / โดย ไพลิน รุ้งรัตน์, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งชมัยพร แสงกระจ่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2531.
เลขเรียก364.13 ช1611จ 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง / สิริลักษณา คอมันตร์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), 2557
เลขเรียก364.132 ค189 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสาร ป.ป.ป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ป.,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา