Found: 4,718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม = Labour relations and industrial management : HR 303 / ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนาท เรืองวรากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกHD6976 ก425ร 2546,331 ก427ร 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดวางยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / ศูยน์บริการวิชา...
ชื่อผู้แต่งศูยน์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูยน์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [25--].
เลขเรียก658.5 บ215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชามาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 = Industrial Manage...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกมสธ 306.7 ส246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชามาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม หน่วยที่ 8-15 = Industrial Manag...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกมสธ 306.7 ส246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม "ระยะที่ 2 : ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนิ...
ชื่อผู้แต่งวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549.
เลขเรียก338 ว3211ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม "ระยะที่ 2 : ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนิ...
ชื่อผู้แต่งวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549.
เลขเรียกว3211ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันไดสู่ความเป็นนักอุตสาหกรรม / กองแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กอง, 2527.
เลขเรียกTS155 บ267
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) [electronic resource] : โครงการบริหารแผ่นแม่บทการเพิ่มปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 : ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนินก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 2549.
เลขเรียก658.5 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 : ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนินก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 2549.
เลขเรียก658.5 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมสนเทศ : ฉบับรวมเล่ม 25 ฉบับ พฤษภาคม 2537-ธันวาคม 2538 / สำนักที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2539.
เลขเรียกHD56 อ814
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา / โดย บริษัท ไลคอน จำกัด และบริษัทที่ปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2555
เลขเรียกส.ร. 338.9593 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา / โดย บริษัท ไลคอน จำกัดและบริษัทที่ปรึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2555.
เลขเรียก338.9593 ค872 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยถาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 : ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนินก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 2549.
เลขเรียก658.5 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา