Found: 450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยลักษณะวิสาหกิจชุมชนและการบริหารของกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย และเครือข่าย จัง...
พิมพลักษณ์สระบุรี : บริษัทโรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง จำกัด, 2546.
เลขเรียกHC445 ร451 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน : "เปิด ปรับ เปลี่ยน" แนวคิด ชุบชีวิตธุรกิจชุมชน / ไลลา บุญพิ...
ชื่อผู้แต่งไลลา บุญพิศ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
เลขเรียกHC445 ล94 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านกลาง : ธุรกิจชุมชนเเละทรัพยากรส่วนรวม ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ผู้เขียน ทวิช จตุว...
ชื่อผู้แต่งทวิช จตุวรพฤกษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2558.
เลขเรียก338.642 ท173บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดพิษณุโลก / ไพศ...
ชื่อผู้แต่งไพศาล ริ้วธงชัย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกHD7406 พ996ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจชุมชน / ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
ชื่อผู้แต่งศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
พิมพลักษณ์ลพบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561
เลขเรียก307.33 ศ291ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจด้านการตลาด กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ตีดาบเหล็กน้ำพี้) ตำบลน้ำพี่ อำเภอทองแ...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ จำรัส
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกHC445.Z9 ส761ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการณ์ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาปัญหาพ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี พลซื่อ
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสา...
ชื่อผู้แต่งปรีดา ศรีนฤวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก658.8 ป471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยด้านสมาชิกที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ / สุวน...
ชื่อผู้แต่งสุวนิจ พิทักษ์ชาติ
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกว 307.333 ส869ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจขนาดย่อมที่เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศในจังหวัดจันท...
ชื่อผู้แต่งกรีฑา งาเจือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
เลขเรียก658.022 ก473ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเรื่องการประเมินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการวิจัย, [2547?]
เลขเรียกHC445.Z9C58 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง /...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ จันทนเสวี
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกHC445 จ628ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดบทเรียนจากงานวิจัยชุมชน / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2561.
เลขเรียก338.642 ร451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจชุมชน : เอกสารวิชาการ / โดย ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
พิมพลักษณ์ชัยนาท : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548.
เลขเรียก307.14 ด175ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา