Found: 51,353  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มมูลค่าเศษผ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิตชุดเครื่องนอน The Best Dream กรณีศึกษา [text] : โรงงานช...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกวจ 658 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟรเดอริก เทย์เลอร์ = Frederick Taylor Scientific Management.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2545].
เลขเรียกT55.9 ท637 2545,658 ท565ฟ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกTX321 ม246 2526,647 ส241อ10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน = Family and community resource management / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียก647 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนรายวิชาการจัดการกิจการของครอบครัว 712 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 = Home management / สาขาวิชา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกTX321 ม246 2532,301.42 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดการจัดการมืออาชีพ = World Class Management / [เมธาพันธ์ (ศิ-ต) รอดเครือวัลย์]
ชื่อผู้แต่งเมธาพันธ์ (ศิ-ต) รอดเครือวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไออุ่น, [255-]
เลขเรียกHD37.T5 ม735
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชุด พิชิตศิลปะทางธุรกิจภายใน 36 ชั่วโมง : การจัดการ / Lester R. Bittel แปลจาก The McGraw-Hi...
ชื่อผู้แต่งBittel, Lester r.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2539.
เลขเรียกHD30.28 B5ห,658 บ329ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการ / อุษณีย์ จิตตะปาโล, นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ.
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ จิตตะปาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2546]
เลขเรียกHD31 อ863,658 อ863ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการ = Principles of management / ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหหน้าทางวิชาการ, [255-]
เลขเรียกHD37.T5 ช486ห [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ [Text]
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ธีระฟิล์มและไชเท็กช์ [2540]
เลขเรียกHD37.T5 อ22 2545,658 ศ486อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต = Marketing, production and operations management / สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนธบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกHF5415 ส747อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการเงิน หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
เลขเรียก362.4 ม747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดอะ เดลี่ ดรัคเกอร์ = The daily Drucker / โดย ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ ร่วมกับ โจเซฟ มาเซียเรียลโล ...
ชื่อผู้แต่งดรัคเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ ค.ศ. 1909-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553.
เลขเรียกHD37.T5 ด462 2553,658 ด131ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการเงิน = Financial management : หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดกา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกHG4011 ส747ก 2539,362.4 ส241อ18 ล.1 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดอุบลราชธานี / วีระชัย ผ่องบุรุษ.
ชื่อผู้แต่งวีระชัย ผ่องบุรุษ.
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา