Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9) / ประภาส อุครานันท์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, 2555.
เลขเรียก362.28 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย / ม...
พิมพลักษณ์[ศรีสะเกษ : โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์, 2543].
เลขเรียก362.28 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน ขนาดกลาง เขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง = The Risk ...
ชื่อผู้แต่งปิ่นปินัทธ์ สิริพัฒนกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 362.28 ป355ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ชีวิตหลังการพยายามฆ่าตัวตายของบุคคลที่อาศัยในจังหวัดกำแพงเพชร = Lived Experience After Att...
ชื่อผู้แต่งนิภา เครือซ้า
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกHV6543 น622ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดทางปัญญาสำหรับผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ / ณภัทร วรากรอ...
ชื่อผู้แต่งณภัทร วรากรอมรเดช
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย : การสอบสวนหาสาเหตุและการป้องกัน / ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์
ชื่อผู้แต่งประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต, 2542
เลขเรียกHV6545 ป46 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย : แนวโน้ม/ทฤษฎี การป้องกันและแก้ไข / วีรพล กุลบุตร
ชื่อผู้แต่งวีรพล กุลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2540.
เลขเรียก364.1522 ว831ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สัญญาณก่อนการฆ่าตัวตายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับเพิ่มมาตรการป้...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข, 2554.
เลขเรียกWM105 ก522 2554,362.28 ก522 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทพระภิกษุในการช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย / โดยคงเดช ลีโทชวลิต
ชื่อผู้แต่งคงเดช ลีโทชวลิต
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพยาบาลหัวยพลู, [2548]
เลขเรียกHV6545 ค113บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายและผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ที่รับรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2522-253...
ชื่อผู้แต่งไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2532.
เลขเรียกHV6548 พ988ผ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่เสียงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9) / คณะผู้วิจัย ประภาส อุครานันท์....
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2555.
เลขเรียกWM75 ก6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย / มา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [2540?]
เลขเรียกHV6548.T5 ร451 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ที่รอคอย คุณคิดสั้นหรือเปล่า? / ประดิษฐ์ ตันสุรัต
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ ตันสุรัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาลัย, 2541.
เลขเรียก362.28 ป266ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบการฆ่าตัวตายของผู้ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จในจังหวัดนครสวรรค์ / จรัญ ขันศิริ และคนอื่น ๆ
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก W4 อ114 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าคิดสั้น / เอกอร.
ชื่อผู้แต่งเอกอร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543.
เลขเรียก362.28 อ51อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา