Found: 10,432  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าส่งค้าปลีกไทย : รายงานทิศทางเศรษฐกิจและการค้าไทย : ภาคการค้าภายในประเทศ / โดย ฝ่ายการวิจัยเศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์, 2542.
เลขเรียก658.86 ก445 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ... กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล = : Report of the...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ, 2537-
เลขเรียกHF3800.55.A45T5 ส183ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริหาร พ.ศ. 2535 ทั่วราชอาณาจักร = Report of the 1992 su...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535.
เลขเรียกHF3800.55.A45T5 ส183ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติธุรกิจ = Business statistics / ประสพชัย พสุนนท์
ชื่อผู้แต่งประสพชัย พสุนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2553
เลขเรียก519.5 ป17118ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ทั่วราชอาณาจักร = The Businrss trade and services sur...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--].
เลขเรียก380.021 ส143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปริมณฑล = Businrss trade and services survey vicinty /...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--].
เลขเรียก380.021 ส143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ทั่วราชอาณาจักร [electronic resource] =...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ปริมณฑล [electronic resource] = Report ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2546 กรุงเทพมหานคร [electronic resource] = Re...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ, 2537-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย เรื่อง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย...
ชื่อผู้แต่งชัช วงศ์สิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552
เลขเรียก382 ช351ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาวะการค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายประจำปี 2544 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, 2544.
เลขเรียก382 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกการค้า / ธิติภพ ชยธวัช
ชื่อผู้แต่งธิติภพ ชยธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณปิ่นเกล้า, 2548.
เลขเรียก380.1 ธ73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการค้าปลีก / ณัฐวดี สว่างงาม text
ชื่อผู้แต่งณัฐวดี สว่างงาม
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2560
เลขเรียก658.87 ณ352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ทั่วราชอาณาจักร [CD-ROM] / สำนักงานสถ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการค้าส่งชายแดนของผู้ประกอบการท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร / ศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล.
ชื่อผู้แต่งศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา