Found: 1,139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับประชาชน) / สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2552
เลขเรียก381.34 ส636ค 2/2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวบรวมบทความเผยแพร่ สคบ. / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [รุ่งศิลป์การพิมพ์], 2538.
เลขเรียกTX335 ส68 2538,381.34 ส691ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวบรวมบทความเผยแพร่ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เล่ม 1- / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ), 2535-2536.
เลขเรียกTX335 ส68,640.73 ส215ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Proj...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สุวี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
เลขเรียกว/ภน 370.113 ส165ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15 = Management in health c...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2554
เลขเรียกWA288 ส7บ 2554,381.34 ส747อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข = Management in health consumer protec...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียกHC79.C63 ส7อ 2541,WA546 ม747อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2532
เลขเรียก640.73 ส636ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้บริโภค "รวมพลังผู้บริโภค..ยุคใหม่" [จุลสาร] / กรมการค้าภายใน. กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, [25..].
เลขเรียกHC ก6ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้บริโภค / สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, [255-].
เลขเรียก363.19 ส229ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้บริโภค / สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์. [text]
ชื่อผู้แต่งสภาตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2544.
เลขเรียก381.34 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้บริโภครวมกลุ่มสร้างเครือข่ายขยายพลังผู้บริโภคในยุคการค้าเสรี [จุลสาร] / กรมการค้าภายใน. ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, [25..].
เลขเรียกHC ก64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกHC79.C63 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาคุณธรรม / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัท พารากราฟ, 2544?].
เลขเรียกHC79.C63 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา