Found: 2,713  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาเศรษฐกิจและการบริหารการคลัง บุญชนะ อัตถากร [Text]
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ อัตถากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2516
เลขเรียก336.07 ม43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังรัฐบาล = Public finance / เอนก เธียรถาวร.
ชื่อผู้แต่งเอนก เธียรถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530.
เลขเรียกHJ257 อ893 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานคลัง / ชาคริต ชาญชิตปรีชา.
ชื่อผู้แต่งชาคริต ชาญชิตปรีชา.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสกลนคร, (ม.ป.ป.).
เลขเรียก336 ช21ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งพนม ทินกร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกHJ129.T5 พ187ก 2532,351.02 พ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปีกระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงการคลัง, 2538.
เลขเรียก3362 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังสาธารณะ / อัญชนา ณ ระนอง
ชื่อผู้แต่งอัญชนา ณ ระนอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2560
เลขเรียก336.593 อ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและนโยบายการคลัง = Fiscal theory and policy / เรียบเรียงโดย สุพัตรา ราชรักษ์ .
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ราชรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, [2548?]
เลขเรียกHJ191.T5 ส246 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / กรมบัญชีกลาง
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2561.
เลขเรียกHJ2162.55.Z7 ก169 2561,สร 336.593 ก169ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. ... กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2534-
เลขเรียกHJ109.T5 บ254ส,351.0202 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคลังสินค้า บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด = Warehouse management of the King Power Tax...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม , 2554.
เลขเรียกวจ.658.785 ส739ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังสาธารณะ / อัญชนา ณ ระนอง
ชื่อผู้แต่งอัญชนา ณ ระนอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548?]
เลขเรียกHJ191.T5 อ62 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังสาธารณะ / อัญชนา ณ ระนอง
ชื่อผู้แต่งอัญชนา ณ ระนอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียกHJ191.T52 อ524ก,336 อ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานคลังรัฐบาล เล่ม 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 / พนม ทินกร ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งพนม ทินกร ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามการพิมพ์, 2534.
เลขเรียก336 พ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาเศรษฐกิจและการบริหารการคลัง / บุญชนะ อัตถากร
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ อัตถากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2516.
เลขเรียกHJ191.T35 .บ43 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังท้องถิ่น รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2550.
เลขเรียก352.1 ด435ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา