Found: 3,137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการขนส่ง / เรียบเรียงโดย จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกHE151 .จ62 2543,380 จ216ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ขนส่ง / กุลยา วิวิตเสวี.
ชื่อผู้แต่งกุลยา วิวิตเสวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อธิศปวีณ, 2545.
เลขเรียกHE323 .ก73 2545,388 ก74ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการขนส่ง / วัชรพล สุขโหตุ
ชื่อผู้แต่งวัชรพล สุขโหตุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550
เลขเรียกHE199.A2 ว62 2550,388 ว112ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการขนส่ง = Transportation system จิตติชัย รุจนกนกนาฏ.
ชื่อผู้แต่งจิตติชัย รุจนกนกนาฏ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกHE151 จ-ร 2561,380 จ422ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมขนส่ง = Transportation engineering / โดย วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ชื่อผู้แต่งวัฒนวงศ์ รัตนวราห
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Library Nine, 2545.
เลขเรียกTA1163 ว396,629.04 ว113ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการสำรวจเพื่อการนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ในท้องถิ่นชนบทห่างไกลและทุรกันดาร / โดย ฝ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2539.
เลขเรียกHE7240.55 ร63 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเบื้องต้น = Principles of transportation / ธีระเดช ริ้วมงคล.
ชื่อผู้แต่งธีระเดช ริ้วมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536.
เลขเรียกHE151 ธ64 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดระยะเวลาการขนส่งดิน ขยะ เศษวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาบริษัท กิ๊บ&ไกด์ เซอร์วิส = Reduce time of t...
ชื่อผู้แต่งปัญญาพร แคแดง
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557
เลขเรียก388.044 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อส่งค้า [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดวงกมล [2534?]
เลขเรียก388 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริหารงานขนส่งปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง [electronic resource] = Trans...
ชื่อผู้แต่งมลวดี สารราษฎร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มุกดาหารและสะหวันนะ...
ชื่อผู้แต่งกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกHE 273.55 ค87 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / กระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544.
เลขเรียก380 ค962 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : รายงานฉบับสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย: กระทรวงคมนาคม, 2544.
เลขเรียก380 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การขนส่ง / เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมเปิลเวย์, 2553.
เลขเรียกHE151 ส691ศ 2553,388 ส85ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา