Found: 4,416  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง / พนม ภัยหน่าย
ชื่อผู้แต่งพนม ภัยหน่าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2528.
เลขเรียกTH153 พ187 2528,690 พ-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคก่อสร้าง = Construction technique / วิทวัส สิทธิกูล
ชื่อผู้แต่งวิทวัส สิทธิกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีพริ้นท์ (2012), 2557.
เลขเรียกTH165 ว593 2557,604.7 ว234ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง = Construction planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525
เลขเรียก690 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง = Construction management / วิสูตร จิระดำเกิง.
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2554.
เลขเรียกTH153 ว796 2554,690.068 ว796ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้าง / วัชระ เพียรสุภาพ = ...
ชื่อผู้แต่งวัชระ เพียรสุภาพ
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมช่วยประมาณราคาการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลเบสิค = Program for Estima...
ชื่อผู้แต่งกันยา เสาจันทึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล , 2550.
เลขเรียก690.21 ก215ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคก่อสร้าง = Construction technique / วิทวัส สิทธิกูล
ชื่อผู้แต่งวิทวัส สิทธิกูล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แผนกวิชาเทคนิคก่อสร้าง คณะวิชาช่างโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย, 2544.
เลขเรียกTA145 .ว645 2544,690 ว34ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อมูลก่อสร้าง / รวบรวมโดย นรมิตร ลิ่วธนมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกTH151 ร155 2538,690.021 น176ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ = Large-scale construction technique / มหาวิทยาลัยสุ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียก690 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ / สันติ ชินานุวัติวงศ์
ชื่อผู้แต่งสันติ ชินานุวัติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกTH438 ส6ว 2557,690 ส62ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง = Construction control technique / เรียบเรียงโดย รณรงค์ กระจ่างยศ.
ชื่อผู้แต่งรณรงค์ กระจ่างยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2551.
เลขเรียกTH438 .ร34 2551,690 ร34ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง [text] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551
เลขเรียกสร 690 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเรื่องการบริหารสัญญาก่อสร้าง(ภาคประสบการณ์)/ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,.
เลขเรียกTH438 ก461 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลิตภาพในการก่อสร้าง = Construction productivity improvement / วรรณวิทย์ แต้มทอง
ชื่อผู้แต่งวรรณวิทย์ แต้มทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
เลขเรียก690 ว177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา