Found: 182  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น = Studying Committing an Offence Repeatedly of...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ นาตรีชน
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 364.2 ป377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการสอบสวนเด็กและเยาวชนที่เหมะสมในสังคมไทย / ปรีชา กลัดสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา กลัดสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น / สุวิทย์ จอมทร...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ จอมทรักษ์
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกHV9202.55 ส881ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จ...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา มโนมัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 364.36 อ388ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบเชิงรุกเพื่อการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน / อมริสา ตัณสถิตย์
ชื่อผู้แต่งอมริสา ตัณสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังสตรีกระทำผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช = Factors Effecting th...
ชื่อผู้แต่งพัชรพล แสงจำนงค์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 364.374 พ517ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ เดช...
ชื่อผู้แต่งเดชา จินตกสิการ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก365 ด522ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ...
ชื่อผู้แต่งเฉลียง วิชัย.
พิมพลักษณ์ศรสะเกษ: บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2550.
เลขเรียกว 362.293 ฉ461ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ต้องขังกระทำผิดซื้า = Factors related to recidivism / สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556
เลขเรียกส.ร. 356.6 ว3211ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง ปี พ.ศ. 2553 (Self-reported Crime Survey) /...
ชื่อผู้แต่งพรรณิภา บูรพาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2553
เลขเรียกวจ 021.2 ส265ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สังหวัดสงขลา = The Causes of Mi...
ชื่อผู้แต่งจุไรวรรณ บุญฤทธิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 362.7 จ654ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการกระทำผิดซ้ำจากรั้วสถานพินิจสู่กำแพงเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังวัยหนุ่ม : รายงานการวิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552.
เลขเรียก364.3 ป525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการกระทำผิดซ้ำจากรั้วสถานพินิจสู่กำแพงเรือนจำ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอินเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก364.3 ร 622 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการกระทำผิดซ้ำจากรั้วสถานพินิจสู่กำแพงเรือนจำ : ศ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จั...
ชื่อผู้แต่งมนัส ฟักเงิน
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกอ 364.36 ม164ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา