Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พิกัดสามมิติของกะโหลกคนไทย : การประยุกต์สำหรับการตัดกระดูกแบบเลอฟอร์ตที่หนึ่ง / วรัญญู...
ชื่อผู้แต่งวรัญญู คงกันกง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้านข้างของกะโหลกศรีษะด้วยรังสีเอ๊กซ์ ในเด็กไทยอายุ 8-16 ปี โดยใช้เกณฑ์ของริกเกทส...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษากะโหลก = Skull : สำหรับนิสิตทันตแพทย์ / ภาควิชากาย วิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาล...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 251-?]
เลขเรียกWE705 จ682ค 251-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีวิทยาของกะโหลกศีรษะ / ปรียา กาญจนัษฐิติ และอนันต์ ส่งแสง
ชื่อผู้แต่งปรียา กาญจนัษฐิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-สิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.
เลขเรียกRC78 ป473,WE705 ป473ร 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCephalometric changes of hyoid bone position and pharyngeal airway space following surgical correcti...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร ตระกูลโกศล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์นำเอาเทคนิควิศวกรรมย้อนรอยมาใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนกระดูกกะโหลกศีรษะเทียม / ทศวรรษ นารายณ...
ชื่อผู้แต่งทศวรรษ นารายณ์รักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อถือได้เครื่องมือ K.K. Facial Profilometer กับภาพถ่ายรังสีของกะโหลกศีรษะด...
ชื่อผู้แต่งธิรัมภา ลุพรหมมา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระนาบแฟรงค์ฟอร์ตและระนาบอ๊อพติก / ปองใจ วิรารัตน์ = The relationship between the...
ชื่อผู้แต่งปองใจ วิรารัตน์, 2493-
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน้า-- ต่างที่เปลี่ยนได้ : ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของใบหน้า / [ผู้แต่ง กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2561 [2018]
เลขเรียกWE705 .ห363 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พิกัดสามมิติของกะโหลกคนไทยที่รวบรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Three-dimensional analysis...
ชื่อผู้แต่งอนุชา นิลประพันธ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการเพิ่มความพรุนให้กับกะโหลกศีรษะเทียม = Development of porosity increasing for artifici...
ชื่อผู้แต่งวราทิพย์ สุวรรณวงษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเที่ยงของการทำนายภาพด้านข้างของเนื้อเยื่ออ่อนใบหน้าด้วยมือในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกรล่า...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการกะโหลกศีรษะของมนุษย์ / อนิวัตน์ ไตลังคะ.
ชื่อผู้แต่งอนิวัตน์ ไตลังคะ.
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสุนัข [videorecording] ; แมว ; กบ ; โครงกระดูก / สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานี, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomatic cephalometric landmarks detection / Chalermkwan Siripanth = การหาตำแหน่งอ้างอิงสำคัญจากภา...
ชื่อผู้แต่งChalermkwan Siripanth.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา