Found: 2,254  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลระดับอำเภอ : การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา 21 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ จัง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบัน, 2545
เลขเรียกสร 352.73 ส181ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก =...
ชื่อผู้แต่งสุนิษา วรรณภิระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
เลขเรียกว307.72 ส818ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างของพฤติกรรมกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท : กรณีศึกษาพื...
ชื่อผู้แต่งพรเทพ กมลเพชร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งมนตรี กรรพุมมาลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก352.73 ม151ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนกับความเหลี่อมล้ำ / โดย รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ... [และคนอื่น ๆ]...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2558 (กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย)
เลขเรียก307.72 อ113 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจ...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ เชื้อเมืองพาน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียก352.73 อ662ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก352.73 พ534ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ [text] / คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์, 2545
เลขเรียกวจ 352.73 ค123ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความคิดเห็นของบัณฑิตกองทุนในจังหวัดอุดรธานี หนองคายและหนอ...
ชื่อผู้แต่งสุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2545
เลขเรียกผว วจ 658 ส778ธ มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ติดตามส่งเสริมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง [Text] สำนักพัฒนาก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ 2544
เลขเรียก332.3 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสังเคราะห์สารนิพนธ์ระดับจังหวัด การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โครงการ, 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 .ร642 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. [t...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, [2545.]
เลขเรียก307.72 ส215ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก339.4 .ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนหมู่บ้านพลังหมู่บ้าน พลังชุมชน แก้ความยากจนของชาติ / ธันวาคม ทิพยจันทร์ บรรณาธิการ [หนังสื...
ชื่อผู้แต่งธันวาคม ทิพยจันทร์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กุรงเทพฯ : โรงพิมพ์ จูปิตัส, 2549.
เลขเรียก307.72 ธ478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา