Found: 3,273  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษัตริย์นานาชาติ / พิมาน แจ่มจรัส.
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนการพิมพ์, 2516.
เลขเรียกD412.7 พ6,923.1 พ236ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชประวัติ 10 มหาราชของไทย / โดย ดวงพร ทีปะปาล
ชื่อผู้แต่งดวงพร ทีปะปาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนวยสาส์น, [2537?].
เลขเรียก923.1593 ด 268 พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า / โดย พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549
เลขเรียกDS 570.3 พ36 2549,923.1593 พ729ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 มหาราชมหาโหด / แก้วชาย ธรรมาชัย เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งแก้วชาย ธรรมาชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตรงหัว, 2543
เลขเรียก923.151 ก77ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง124 เจ้าแผ่นดินสำคัญของโลก / โดย บุญรอด โมราเรือง
ชื่อผู้แต่งบุญรอด โมราเรือง.
พิมพลักษณ์พระนคร : เขษมบรรณกิจ, 2495
เลขเรียก929.7 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กษัตริย์ไร้ราชบัลลังก์ / อุดม ประมวลวิทย์
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2507
เลขเรียก923.1 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง60 ปี KING 06-2006 [CD-ROM]
พิมพลักษณ์2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษัตริย์ - เกษตร / ภาสกร จูฑะพุทธิ
ชื่อผู้แต่งภาสกร จูฑะพุทธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษิต, (2527)
เลขเรียก923.1 ภ28ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องราชวงศ์โลก [video recording] = World monarchies
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวังหลัง สุนิสา มั่นคง [Text].
ชื่อผู้แต่งสุนิสา สุขขี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จดหมายเหตุ 2545.
เลขเรียก959.33 ส818ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ : คำบรรยายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ตอนพื้นฐานทางวัฒนธรรม / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2518.
เลขเรียก321.6 ค311ส 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนวมินทราราชาธิราช / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2550.
เลขเรียกอ.923.1593 ส-ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
ชื่อผู้แต่งชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตยการพิมพ์, [25--?]
เลขเรียกDS570.5 ช273ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่อกษัตริย์ไร้บัลลังก์ = The uneasy heads; a report on European monarchy / เจฟฟรีย์ บ็อคคา ; แปลโด...
ชื่อผู้แต่งบ็อคคา, เจฟฟรีย์
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2509.
เลขเรียก920 บ19ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา