Found: 2,863  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมอาเซียน / สุริยะ เจียมประชานรากร.
ชื่อผู้แต่งสุริยะ เจียมประชานรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ , 2556.
เลขเรียก341.2473 ส-ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเดินทางอาเซียน / ผู้จัดทำ วิทวัส ศรีวิหค ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2554.
เลขเรียกDS526.7 บ6 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ; วันอังคาร ที่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก (ครั้งที่ 2 : 2560 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDS520.3 ก482 2560,341.2473 ก275พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย = The Federation of Malaysia / ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN infographic / บรรณาธิการ, พิภพ อุดร, อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ; วิจัยและออกแบบ, ภูมิศาสตร์ รุจีรไพบู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555?].
เลขเรียก341.2473 อ215 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนไฮไลท์ส = ASEAN highlights / บรรณาธิการ สุวิทย์ มังคละ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 2559
เลขเรียกส.ร. 341.2473 อ2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนไฮไลท์ส ... = ASEAN highlights ... / บรรณาธิการ, สุวิทย์ มังคละ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2557-.
เลขเรียกJZ 5490 อ22ซ
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน. : การศึกษาผลกระทบทางสังคมอัน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์., 2557.
เลขเรียกHC 441 ส215 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสิตปริทัศน์ [จุลสาร] : โลกาภิวัตน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศของเรา มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2544?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / เรียบเรียงโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกส.ร. 341.2473 ม6111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียน ชวนชิม / เรียบเรียง ทีมงานพี่ ก.ข. ;บรรณาธิการ กิ่งไผ่ เอกคณาปราชญ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประภาคารพับลิชชิ่ง, [255-].
เลขเรียก341.2473 ท36อช 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำ กุญแจไขอาเซียน / กิตติ ประเสริฐสุข...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 2556.
เลขเรียก337.159 ห671 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำ กุญแจไขอาเซียน / กิตติ ประเสริฐสุข...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน , 2556.
เลขเรียก341.2473 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนตอนบนกับจีนในยุคบูรพาภิวัตน์และเออีซี [จุลสาร] / สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาตร์ วิทยาลัยบริหารร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ อาเซียนศึกษา / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2556.
เลขเรียกDS 521 อ617 2556,341.2473 ช617อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา