Found: 914  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลุ่มหรือกลุ่มสัมพันธ์และการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ / อุทัย บุญประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งอุทัย บุญประเสริฐ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2531.
เลขเรียกHM131 .อ441,361.4 อ619ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน / สุนันทา เลาหนันทน์
ชื่อผู้แต่งสุนันทา เลาหนันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542
เลขเรียก658.3128 ส816ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน / สุนันทา เลาหนันทน์ [text]
ชื่อผู้แต่งสุนันทา เลาหนันทน์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป.
เลขเรียก658.312 ส816ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน / เจิมจันทร์ ทองวิวัฒน์, ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งเจิมจันทร์ ทองวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาและเผยแพร่เอกสาร อุปกรณ์และเครื่องมือฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531.
เลขเรียกHD66 จ767 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน : 3562403 [CD-ROM] / เรวัตน์ ชาตรีวิศิษฏ์
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน : เอกสารคำสอนรายวิชา / สุนันทา เลาหนันทน์
ชื่อผู้แต่งสุนันทา เลาหนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดี. ดี. บุ๊คสโตร์, 2540
เลขเรียก306.36 ส45อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงานและกิจกรรมนักศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2531?].
เลขเรียกHD66 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำงานเป็นทีม / ของ วินเซนต์ โนแลน ; เรียบเรียงโดย วีระวัฒน์ พงษ์พยอม.
ชื่อผู้แต่งโนแลน, วินเซนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกHD66 น9 2540,658.3128 น946ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง = Team building / วิลเลี่ยม จี. ไดเออร์ ; แปลโดย ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งไดเออร์, วิลเลี่ยม จี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [253-]
เลขเรียก658.402 ด994ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ = The five dysfunctionsof a team / Patrick Lencioni ; ...
ชื่อผู้แต่งเลนโชนี, แพททริก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.
เลขเรียกHD66 ล784,658.4022 ล784ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีมมหัศจรรย์ / โดย เคน แบลนชาร์ด ... [และคนอื่น ๆ] ; ปรัชญ์วรรณ มุ่งการสิริ...แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอ.อาร์.บิซิเนสเพรส, 2545.
เลขเรียกHD66 ท533,658.4 ท36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) / ปภาภรณ์ สงวนแ...
ชื่อผู้แต่งปภาภรณ์ สงวนแก้ว 2520-.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกภน.บว 658.3128 ป164ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน / สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2535
เลขเรียกHD 66 ส776ก 2535,658.3 ส777ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติสิบเอ็ดประการ การบริหาร ทีมงานสร้างสรรค์ประสิทธิผลสูง = High performance team management / อั...
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยธรรมสากล, [2540-2547]
เลขเรียกHD66 อ472บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา