Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนถก ชาติและชาติพันธ์/ นิติ ภวัครพันธุ์
ชื่อผู้แต่งนิติ ภวัครพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2558
เลขเรียก305.8 น581ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรมประเพณีและความสัมพันธ์เชิงชาติพันธ์วรรณา : ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไทบ้านโพนกับกลุ่มไท...
ชื่อผู้แต่งสมชอบ ภูอินนา
พิมพลักษณ์กาฬสินธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหากาฬสินธ์, 2554
เลขเรียก305.8 ส237ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ [Text]
ชื่อผู้แต่งปณวุฒิ เสนาะดนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คุรุสภาลาดพร้าว 2534
เลขเรียก923 ส224ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว-มรดก หน่วยที่1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text]
ชื่อผู้แต่งนำชัย ชีววิวรรธน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527
เลขเรียก346.01 ส41บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียกGN495.6 ช519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2546.
เลขเรียก305.8 ช243 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลภาพงานข่วงพญาห้าไท / ธิตินัดดา จินาจันทร์
ชื่อผู้แต่งธิตินัดดา จินาจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 305.895936 ธ343ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัวะ/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง 2555.
เลขเรียก305.89591 พ213ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมภาษาในการตั้งชื่อบ้านนามเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรและไทยกูยในตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ ...
ชื่อผู้แต่งรัตนดรุณ มณีเนตร.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก305.8 ร114ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : การประชุมวิชาการ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม (2551 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรืและการพัฒนาอย่างยั่งยืน , 2551.
เลขเรียกGN365 .ก643 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความแนวคิด : ประชุมวิชาการชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม / ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรีและการพัฒนาอย่างยั่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม (2551 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2551.
เลขเรียกGN365 .ก64 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ : ประชุมวิชาการชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : (2551 : ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรืและการพัฒนาอย่างยั่งยืน , 2551
เลขเรียกGN302 ก482บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความแนวคิด : ประชุมวิชาการชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : (2551 : ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรืและการพัฒนาอย่างยั่งยืน , 2551
เลขเรียกGN302 ก482บน 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มชาติสืบพันธุ์เพื่อการสร้างความยุติธรรมทางสังค...
ชื่อผู้แต่งบูชิตา สังข์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา