Found: 838  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์ศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง = Ethnic studies in the Greater Mekong Region / บรรณาธิการ ธัญญลั...
พิมพลักษณ์เชียงราย : ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2560
เลขเรียก305.895911 ช519 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร / ธวัชชัย ไพใหล.
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ไพใหล.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557.
เลขเรียก305.89591 ธ1711ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บนเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม [text] / วราภรณ์...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ผิวหูม
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกผว วจ 370 ว321ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาวงศาคณาญาติ "ลัวะ" / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่นๆ] Text
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2556.
เลขเรียก305.8 ฉ179ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546
เลขเรียก030 ก691ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ครึ่งศตวรรษการพัฒนาชาติพันธุ์ในประเทศไทย การทบทวน สอบทานเพื่อปรับกระบวนทัศน์ : รายงานผลกา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประสบการณ์ครึ่งศตวรรษการพัฒนาชาติพันธุ์ในประเทศไทย : การทบทวน สอบทานเพื่อปรับกระบวนทัศน์ (2553 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
พิมพลักษณ์[เชียงราย] : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก305.8 ก482ป 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ครึ่งศตวรรษการพัฒนาชาติพันธุ์ในประเทศไทย การทบทวน สอบทานเพื่อปรับกระบวนทัศน์ : รายงานผลการ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประสบการณ์ครึ่งศตวรรษการพัฒนาชาติพันธุ์ในประเทศไทย การทบทวน สอบทานเพื่อปรับกระบวนทัศน์ (2553 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง).
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก305.8 ก275 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาผู้ไท/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์การพิมพ์.
เลขเรียก495.917 ม213 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาโส้/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์การพิมพ์.
เลขเรียก495.917 ม213 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรณู-ภูไท / ประวิทยฺ์ คำพรหม.
ชื่อผู้แต่งประวิทยฺ์ คำพรหม.
พิมพลักษณ์นครพนม : มนต์อักษร.
เลขเรียก305.895 ป377 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์และมายาคติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546.
เลขเรียกGN495.6 ช519 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาชาติพันธุ์ : "รวมบทความว่าด้วยการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์" / จิราภรณ์ ถิระวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2558.
เลขเรียกGN495.6 .น635 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิทธิและสถานะบุคคลของชนเผ่าและชาติพันธุ์ในประเทศไทย" : เอกสารประกอบเวทีสัมมนาสาธารณะ ; 28-30 มิถุน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาสาธารณะว่าด้วย "สิทธิและสถานะบุคคลของชนเผ่าและชาติพันธุ์ในประเทศไทย" 2548 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศวท., ศปส., สกน., IAITPTF, 2548
เลขเรียกส.ร. 305.89593 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไก เจ้าแห่งขุนเขาและสมุนไพร / ไพบูลย์ ดวงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ดวงจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2523.
เลขเรียก305.9593 พ295ซ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา