Found: 98  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระเจี้ยบเขียว : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ...
ชื่อผู้แต่งดำเกิง ป้องพาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก635.648 ด221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระเจี้ยบเขียว : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ...
ชื่อผู้แต่งดำเกิง ป้องพาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
เลขเรียก635.648 ด221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระเจี้ยบเขียว : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ...
ชื่อผู้แต่งดำเกิง ป้องพาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.
เลขเรียก635.648 ด221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระเจี้ยบเขียว = Using random aplified polymorphic ...
ชื่อผู้แต่งดำเกิง ป้องพาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
เลขเรียก635.648 ด221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว = Varietal trial of okra / นิพนธ์ ไชยมงคล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ไชยมงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียก635.648 น616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องการรวบรวมพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว = Genetic resources of okra / ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ โนรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียก635.648 ป171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาผลของระดับไนโตรเจนและโปแตสเซียมต่อการดูดใช้ธาตุอาหารการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว = ...
ชื่อผู้แต่งแวรุกมา อาแด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียกพผ05/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Breeding of okra (Abelmoschu...
ชื่อผู้แต่งฉันทนา วิชรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.
เลขเรียก633.61 ฉ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ฟุตพริ้นท์เชิงนิเวศของการผลิตกระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง = Ecological footprint analysis of fr...
ชื่อผู้แต่งชัญญา กันทะวงศ์วาร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 635.348 ช113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีจากน้ำมันเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว = Chemical analysis of properties in Abel...
ชื่อผู้แต่งราตรี เชื้อกลาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาองค์ประกอบบางชนิดในเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว = The analysis of some compositions in okra (Ab...
ชื่อผู้แต่งพิไลพร ทิพย์ประพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบบางชนิดในเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Analysis o...
ชื่อผู้แต่งพิมพร มนเทียรอาสน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก635.648 พ721ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการธาตุอาหารแบบต่าง ๆ ต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของกระเจี๊ยบเขียวในดินชุด...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา งามสง่า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียกพส24/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารหลักที่มีการจัดการธาตุอาหารแบบต่าง ๆ ในระบบการปลูกกระเจี๊ยบเขียวในดิน...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย โฉมงาม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียกพผ02/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเพิ่มธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ต่อการเจริญเติบโตของกระเจี๋ยบเขียวที่ปลูกในดินชุดหางดงในเรือ...
ชื่อผู้แต่งชัยณรงค์ เจนกิจณรงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545.
เลขเรียกภม10/2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา