Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกระบือของชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : งานวิจัย / พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ และ จีรสิทธิ์ ...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ , (25--).
เลขเรียก636.293 พ238ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงควาย / ศรเทพ ธัมวาสร.
ชื่อผู้แต่งศรเทพ ธัมวาสร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2526.
เลขเรียกSF401.W34 ศ141 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตกระบือในเขตร้อนชื้น = Buffalo Production in Hot Humid Environment / ฐิตาภรณ์ คงดี
ชื่อผู้แต่งฐิตาภรณ์ คงดี
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, ม.ป.ป
เลขเรียก636.213 ม327ก ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการเลี้ยงควาย / เรียบเรียงโดย ยอดชาย ทองไทยนันท์ ... [แและคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานส่งเสริมโคเนื้อและโคกระบือ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสัตว์ กองส่งเสริมกรมปศุสัตว์, 2538.
เลขเรียกSF401.W34 ค359 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการเลี้ยงควาย / เรียบเรียงโดย ยอดชาย ทองไทยนันท์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานส่งเสริมโคเนื้อและโคกระบือ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสัตว์ กองส่งเสริมกรมปศุสัตว์, [253-]
เลขเรียกSF401.W34 ค359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น / ทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบือ = Bos bubalis / ประสบ บูรณมานัส
ชื่อผู้แต่งประสบ บูรณมานัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
เลขเรียกSF213 ป392ก 2520,636.293 ป1711ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยระบบการเลี้ยงควายในพื้นที่อนุรักษ์ (ทะเลน้อย) บทบาทต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
เลขเรียกSF197 ร64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม การเลี้ยงกระบือ กษ.523 / กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมอาชีวศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2523.
เลขเรียก636.293 ศ615ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย การจัดการการเลี้ยงกระบือปลัก / กรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ / โดย ตรีพล เจาะจิตต์
ชื่อผู้แต่งตรีพล เจาะจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2527.
เลขเรียกSF203 ต185 2527,636.2 ต186ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตโค-กระบือ (117403) = Beef production / เมธา วรรณพัฒน์
ชื่อผู้แต่งเมธา วรรณพัฒน์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียกSF203 ม735,636.2 ม54ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นวิถี เชื่อมสายใย"คนทาม ควายทาม" : การกลับมาของมูลมังสังขยา / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, ไชยา พลขา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2549.
เลขเรียกSF401.W34 ช942,636.2 ฟ479
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควายไทย จุดกำเนิดเทคโนโลยีมาโตมาติด / มณีวรรณ กมลพัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งมณีวรรณ กมลพัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกSF401.ก4 ม36,636.2 ม139ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา