Found: 1,825  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / สนธยา โจมกัน
ชื่อผู้แต่งสนธยา โจมกัน
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียก353.43 ส191ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย / ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ชื่อผู้แต่งภูมินทร์ บุตรอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เป็นไท, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์โครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. กลุ่มติดตามและประเมินผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มติดตามและประเมิน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกระทรงยุติธรรม, 2549.
เลขเรียก364.134 ป483ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการนโยบายการยุติธรรมของประชาชน / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียกส.ร. 347 น865ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม = Introduction to criminal justice administration / ส...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2557
เลขเรียก347.593 ส477ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2559 = Research summary report 2016 / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธ...
เลขเรียก353.4 บ131 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมาฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไท...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมาฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย : (2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2545.
เลขเรียกK2100 ก218 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบัตินานาชาติ / ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์
ชื่อผู้แต่งณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด], 2550
เลขเรียกK2100 ณ63 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ... / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. กลุ่มติดตามและประเมินผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2549-
เลขเรียก364.134 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงศาลยุติธรรม / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2554?]
เลขเรียกKPT1572 ธ224 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติํธรรมไทย (2545 : ทำเนียบรัฐบาล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2545.
เลขเรียก347 ก 645 ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / สำนักงานกิจการยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม , 2552
เลขเรียกสร 347.593 ส636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตร์การยุติธรรมว่าด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2551.
เลขเรียก353.4 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวง พ.ศ.2499 พระราชบัญ...
ชื่อผู้แต่งสมชัย ฑีฆาอุตมากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2555
เลขเรียก347.01 ส162พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา