Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๐ ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายปฏิรูปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ = Ministry of Social and Human Security Deve...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกK ก117ปม,303.32 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555.
เลขเรียก353.5 ส 715 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักมาตรฐานการพัฒน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมมัานคงของมนุษย์, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ / สำนักงานคณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?]
เลขเรียก353.5 ง355
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 / กระทรวงการพัฒนาสังคมแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559.
เลขเรียกQ 179.9 ย44 2560-64
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2547 ( 8 พฤศจิกายน 2546 - กันยายน 2547 )/ ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2547.
เลขเรียก353.5 ห 182 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / จัดทำโดย กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2558?].
เลขเรียก344.03 ร155 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี...สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 กระทรวงก...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 ร451 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2551
เลขเรียกร 307.1 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2552
เลขเรียกร 307.1 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2553
เลขเรียกร 307.1 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2557
เลขเรียกร 307.1 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา