Found: 714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมกร / อารมณ์ พงศ์พงัน.
ชื่อผู้แต่งอารมณ์ พงศ์พงัน 2487-2523.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2522.
เลขเรียกHD6483 อ63,331 อ27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมพลังของผู้น้อยกับอนาคตของประเทศไทย / พริสเซีย ; แปลโดย จิรวัฒน์ เหลือศุภบูลย์.
ชื่อผู้แต่งพริสเซีย, รอส.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519.
เลขเรียก322.2 พ173ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทแรงงาน = Conciliation in industrial disputes : a practical guide / จิตรา หิร...
ชื่อผู้แต่งจิตรา หิรัญอัศว์, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2519
เลขเรียก331 จ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดศึกษาวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : สิทธิมนุายชนกับลูกจ้างในประเทศไทย / โดย สุภชัย มนัส...
ชื่อผู้แต่งสุภชัย มนัสไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
เลขเรียก331 ส46ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนการนวดข้าวและผลทางเศรษฐกิจ / จิราภา กิตติกุล
ชื่อผู้แต่งจิราภา กิตติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523
เลขเรียก331.2 จ37ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ แสงทอง (เม่ง) อัชกุล, นาง ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 19 มกราคม 2513.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2513].
เลขเรียก331 อ154 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แรงงาน / จำนงค์ สมประสงค์ , ประดิษฐ์ชาสมบัติ
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ ชาสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519
เลขเรียก331 จ215ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานรับจ้างและทุน = Wage labour and capital / โดยกำพล ศรีถนอม, วิทยากร เชียงกูล
ชื่อผู้แต่งมาร์กซ์, คาร์ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2527
เลขเรียก331.2 ม27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงานสัมพันธ์ / เมรี ดุลยจินดา
ชื่อผู้แต่งเมรี ดุลยจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ป
เลขเรียก331 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับแรงงาน และองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การซื้อและการขาย, 2512.
เลขเรียกHD8750.5 .ม53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกันเราอยู่ หรือเรื่องของสหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้าง / เมธี ดุลยจินดา.
ชื่อผู้แต่งเมธี ดุลยจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2518.
เลขเรียกHD6483 .ม73,331 ม738ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแรงงานไทย / กมลลักษณ์ โตสกุล
ชื่อผู้แต่งกมลลักษณ์ โตสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารเศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและการตลาด ธนาคารกรุงเทพ, 2526
เลขเรียก331.1 ก16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวต่อไปของกรรมกรไทย / กลุ่มศึกษาปัญหากรรมกรไทย.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มศึกษาปัญหากรรมกรไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ.], 2524.
เลขเรียกHD8700.55.Z8ท92 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการกรรมกรในประเทศไทยกับการเคลื่อนไหวต่อสู้และพัฒนาการ ของแรงงาน / โดย ดำริห์ เรืองส...
ชื่อผู้แต่งดำริห์ เรืองสุธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติธรรม, 2529.
เลขเรียกHD8750.7 .ด64,331.09593 ด516ข 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการร้องทุกข์ / พิพัฒน์ ไทยอารี, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีดริช เอแบรท สติฟทุง, 2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา