Found: 1,971  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2541
เลขเรียก344.01 ส691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน 2515.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, [2515].
เลขเรียก344.01 ร176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน / ตรีเนตร สาระพงษ์.
ชื่อผู้แต่งตรีเนตร สาระพงษ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์พี.เค.ซี.พริ้น, 2562.
เลขเรียกKPT1362 ต3ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานของประเทศไทย / วสุ สิงหัษฐิต
ชื่อผู้แต่งวสุ สิงหัษฐิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียก344.01 ว184ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีแรงงาน / สนอง แก่นแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสนอง แก่นแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2562.
เลขเรียกนต 344.01 ส159ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
เลขเรียกKPT1264 ก751 2545,344.59301 ก58ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงาน/ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: 2555.
เลขเรียก344.5931 ก258ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายและเจาะลึกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 : พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศรัฐมนตรี ประกาศอธ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย โถสุวรรณจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียกK ว541ค 2546,344.01 ว32ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฏหมายอาญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล, 2552.
เลขเรียก345 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543.
เลขเรียกK พ371รบ,344.01 ว746พ 1/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541.
เลขเรียกKPT1264.32541 พ1713 2541,344.01 พ371(2) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟันกัดลิ้น / ทนายกรรมกร
ชื่อผู้แต่งทนายกรรมกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, [25--]
เลขเรียก331 ท117ฟ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อหลัก: กฎหมายแรงงาน / ผู้เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง ชาคริต กู้มานะชัย.
ชื่อผู้แต่งชาคริต กู้มานะชัย.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ไทยพัฒนารายวันการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก344.01 ช463ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541พระราชกฤษฎีกา ก...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547.
เลขเรียกKPT1264 ว528ย 2547,344.01 ว528ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา