Found: 5,520  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : Civil law 2 : obligation and delicts / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียก346.077 ม246อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 :หนี้ ละเมิด = Civil Law 2
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2537].
เลขเรียก346.07 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะหลัก-ฎีกา แพ่ง : ติวเข้ม 3 สนามสอบ / กลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต
ชื่อผู้แต่งกลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีรภาส, [2552?]
เลขเรียกKPT500 จ75 2552,347 ก47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 41323 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน หน่วยที่ 1-7, 8-15 = C...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก323.49 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 3, เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน ฉบับปรับปรุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
เลขเรียก346.07 ส418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ชื่อผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ผู้แต่ง
เลขเรียกK623 ศ3ค 2562,346 ศ125ค 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกKPT500 ส274 2558,347.593 ส274ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา / ไผทชิต เอกจริยกร
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกK ผ951อ,346.07 ผ93ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย text
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT500 ส274 2560,346 ส274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย : คำถาม-คำตอบ นิติกรรม - สัญญา หนี้ ละเมิด / ผู้รวบรวม The Succe...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2557?]
เลขเรียกKPT500 ค172 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 2 (หน่วยที่ 9-15) / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียก346.07 ม190
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พร้อมสอบ นิติกรรม-สัญญา-หนี้ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช , 2561.
เลขเรียกKPT504 ก351 2561,346.01 ก344พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา