Found: 298  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1 / รวบรวมโดยสภาการพยาบาล.
ชื่อผู้แต่งสภาการพยาบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สภาการพยาบาล, 2553.
เลขเรียก344.041 ส16ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแพทย์เรื่องความยินยอมในทางการแพทย์ หลักเกี่ยวกับการทำนิติกรรม ข้อสรุปในการกีฬาและการแพทย์ที่จะ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สิงห์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.
เลขเรียกW33.JT3 ณ214ค 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติเวชศาสตร์ = Forensic medicine LA 408 / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530.
เลขเรียกW700 ว5741น 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติเวชศาสตร์ = Forensic medicine LW441 / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกW700 ว574น 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนีติเวชช์, 2527.
เลขเรียกKQBสธ ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 256...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2561.
เลขเรียกW32.5.JT3 ร155 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข / รวบรวมโดย สภาการพยาบาล
พิมพลักษณ์สภาการพยาบาล : นนทบุรี, 2553
เลขเรียก344.041 ร17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแพทย์ : ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว = Informed consent / วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, ...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.
เลขเรียกKPT3100 ว2339 2561,W32.JT3 ว574 2561,344.041 ว3341ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแพทย์ : ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว (Informed Consent) / วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์,...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : นิติธรรม, 2562
เลขเรียก344.041 ว574ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายและชีวจริยศาสตร์ในการวิจัยทางการแพทย์ / ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548.
เลขเรียกW32.5.JT3 ป525 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการแพทย์ / เรียบเรียงโดย ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สิงห์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.
เลขเรียกW33.JT3 ณ214ก 2527 ล.1,344.041 ณ172ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติเวชสาธก : ฉบับกฎหมายกับเวชปฏิบัติ / โดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
เลขเรียกRA1051 ว574ส,W700 ว596น 2530,614.1 ว574น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : แนวคิดและบทวิเคราะห์ / ภาณุมาศ ขัดเงา...
ชื่อผู้แต่งภาณุมาศ ขัดเงางาม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียกKPT3100 ภ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา