Found: 42,596  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]
เลขเรียกKPT68 .ส423 2562,K/TH 200 ส232ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย = Principles of jurisprudence / ยุทธนา พูนทอง.
ชื่อผู้แต่งยุทธนา พูนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติยุทธิ์, 2538.
เลขเรียกKPT68 .ย733 2538,340.09593 ย355ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / เชาวลิต สมพงษ์เจริญ text
ชื่อผู้แต่งเชาวลิต สมพงษ์เจริญ
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2558
เลขเรียกกม 349.59309 ช741ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น / ประชุม โฉมฉาย
ชื่อผู้แต่งประชุม โฉมฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกK ป241 2546,340.54 ป171ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น / ประชุม โฉมฉาย.
ชื่อผู้แต่งประชุม โฉมฉาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : จัดจำหน่ายโดย สายส่งวิญญูชน, 2541.
เลขเรียกKJA147 ป46 2541,340.54 ป241ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครทางกฎหมายเพื่อผู้หญิง : เอกสารประกอบการบรรยาย / โครงการสตรีศึกษา คณะสังคมศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการสตรีศึกษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการ, 2534
เลขเรียกส.ร. 340 ช612ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / เจียม เคหะธูป.
ชื่อผู้แต่งเจียม เคหะธูป.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก346.07 จ786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับประชาชน / กาญจนา จิตต์วัฒน
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิตต์วัฒน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2527
เลขเรียก340 ก622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในต่างประเทศ / จัดทำโดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, [25-?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (สากล) / อุกฤษ มงคลนาวิน.
ชื่อผู้แต่งอุกฤษ มงคลนาวิน.
พิมพลักษณ์พระนคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ไทยวัฒนาพานิชพิมพ์จำหน่าย, 2514.
เลขเรียกK100 .อ73,340.09 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / วิเชียร วิทยอุดม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิทยอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2559
เลขเรียกK1301 ว561ก 2559,346.07 ว352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1- / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2554] (กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร)
เลขเรียกKPT 68 ส35 2553,345 ค36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2527.
เลขเรียกK1301 ส841,346.07 ส46ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายน่ารู้สำหรับชาวบ้าน / ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538
เลขเรียก344 ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้าน / กระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียก346.01 กฎ118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา