Found: 37,860  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 5 / ชูชัย งามวสุลักษณ์
ชื่อผู้แต่งชูชัย งามวสุลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกKPT68 ช647,340 ช72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย = Principles of jurisprudence / ยุทธนา พูนทอง.
ชื่อผู้แต่งยุทธนา พูนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติยุทธิ์, 2538.
เลขเรียกKPT68 .ย733 2538,340.09593 ย355ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / เชาวลิต สมพงษ์เจริญ text
ชื่อผู้แต่งเชาวลิต สมพงษ์เจริญ
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2558
เลขเรียกกม 349.59309 ช741ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น / ประชุม โฉมฉาย
ชื่อผู้แต่งประชุม โฉมฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกK ป241 2546,340.54 ป171ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครทางกฎหมายเพื่อผู้หญิง : เอกสารประกอบการบรรยาย / โครงการสตรีศึกษา คณะสังคมศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการสตรีศึกษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการ, 2534
เลขเรียกส.ร. 340 ช612ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / เจียม เคหะธูป.
ชื่อผู้แต่งเจียม เคหะธูป.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก346.07 จ786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับประชาชน / กาญจนา จิตต์วัฒน
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิตต์วัฒน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2527
เลขเรียก340 ก622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในต่างประเทศ / จัดทำโดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, [25-?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / วิเชียร วิทยอุดม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิทยอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2559
เลขเรียกK1301 ว561ก 2559,346.07 ว352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1- / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2554] (กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร)
เลขเรียกKPT 68 ส35 2553,345 ค36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายน่ารู้สำหรับชาวบ้าน / ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538
เลขเรียก344 ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้าน / กระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียก346.01 กฎ118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับประชาชน / กาญจนา จิตต์วัฒน
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิตต์วัฒน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2529
เลขเรียก340.09593 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน [text] / สภาทนายความ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2556?]
เลขเรียก340 ก114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / ดิเรก ควรสมาคม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ควรสมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548
เลขเรียกKPT68 ด67 2547,340 ด784ค 2/2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา