Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องJapan only! ญี่ปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบนี้ไง / โนบุฮิโระ ซูซูกิน; พนิดา กวยรักษา, แปล.
ชื่อผู้แต่งซูซูกิ, โนบุฮิโระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก648.5 ซ412จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการธุรกิจ / พรรณนุช ชัยปินนะ.
ชื่อผู้แต่งพรรณนุช ชัยปินชนะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.
เลขเรียกHD69.P75 พ44 2552,658.404 พ177ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ / ยงยุทธ ข้ามสี่, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ 2015, 2561.
เลขเรียก631.584 ก27 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ / สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัต...
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียก343.0766 ป184ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องคู่มือประมงอินทรีย์แม่โจ้ / เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียก639.31 ก573ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องดิน จุลินทรีย์และชีวภัณฑ์ / สุพจน์ บุญแรง.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ บุญแรง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ส.การพิมพ์, 2562.
เลขเรียก631.41 ส46ด 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องธัมมิกเศรษฐศาสตร์: ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สังคมของชาวพุทธ/ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
พิมพลักษณ์ขอนเเก่น มหาวิทยาลัยขอนเเก่น, 2563.
เลขเรียก294.30133 ป173ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องปัวโร ตอนเที่ยวบินมรณะ = Death in the clouds / อกาธา คริสตี้ ; แปลโดย ปรีชา - ดวงตา.
ชื่อผู้แต่งคริสตี, อกาธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทวีกิจการพิมพ์, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรูปแบบรายการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการบ้านจัดสรร / พิมพญา โคสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพิมพญา โคสุวรรณ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช = Science for crop production / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก631.523 ส481ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องหลักการขยายพันธุ์พืช : เอกสารประกอบการสอน / ธัญญา ทะพิงค์แก.
ชื่อผู้แต่งธัญญา ทะพิงค์แก.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก631.53 ธ113ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ / ยงยุทธ ข้ามสี่, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ 2015, 2561.
เลขเรียก631.584 ก58 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนงสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.
เลขเรียก371.33 ส481ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา