Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Toyota Kata Practice Guide : Practicing Scientific Thinking Skills for Superior Results in 20 Mi...
ชื่อผู้แต่งRother, Mike
พิมพลักษณ์New York : McGraw Hill Education, 2018
เลขเรียก502.8 R846T 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThink like a rocket scientist : simple strategies you can use to make giant leaps in work and life /...
ชื่อผู้แต่งVarol, Ozan O., 1981-
พิมพลักษณ์New York : PublicAffairs, 2020.
เลขเรียกHD53 .V376 2020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้ทัศนศึกษาเสมือนด้วย กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเ...
ชื่อผู้แต่งแจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีประเมินความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อั...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา วิญญกูล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการ...
ชื่อผู้แต่งมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการประเมิน PISA 2012 : คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ นักเรียนรู้อะไร และทำอะไรได้บ้าง / สถาบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557.
เลขเรียกLC5225.A75 ผ191ผ 2557,371.26 ส25ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี...
ชื่อผู้แต่งภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ที่มีต่อความสามารถในการวิเคราะห์และ...
ชื่อผู้แต่งกนกกาญจน์ ชำนาญ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบสอดแทรกในวิชาที่สอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด...
ชื่อผู้แต่งพิชิต สนั่นเอื้อ, 2511-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา