Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพ...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกK ว574พ,W32 ว574ก 2546,344.041 ว574ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกKPT3075 ฉ236,W32.JT3 ฉ6ก 2555,344.04 ฉ114ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
ชื่อผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกKPT3098 ส852 2546,W32.6 ส968ก 2546,344.04 ส967ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย (ในคน) / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียกR853.H8 ส64,W 20.55.H9 ค172,ส.ร. 615.5 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 / แพทยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, [2550?]
เลขเรียกW 33.JT3 พ284พ 2550,344.041 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และข้อบังคับแพทยสภา / สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกWB32.JT3 พร371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแด่หมอใหม่ : คู่มือการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับแพทย์ / แพทยสภา .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพทยสภา, 2539 .
เลขเรียกWB32.JT3 ด85 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและข้อปฏิบัติในการทำวิจัยในคน (คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข) / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข, [2549?].
เลขเรียกR853.H8 ส63,W 20.55.H9 น287 2550,ส.ร. 615.5 น774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา