Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกBQ4570.M4 ก64 2559,613 ส691ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการ ของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและเผชิญความเจ็บป่วย :...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นสุขภาวะในพระไตรปิฎก / พินิจ ลาภธนานนท์
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกBQ4570.M4 พ686,294.382 พ235ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังฆะเพื่อสังคม : บทเรียนบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม / เขียน/เรียบเรียง นิภาภรณ์ แ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.M4 ส535 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค / โดย จงจิตร อังคทะวานิช และอารยา แสงเทียน
ชื่อผู้แต่งจงจิตร อังคทะวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกQU145 จ118ส 2557,613.2 จ118ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค: โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค / จงจิตร อังคทะวานิช,อารยา แสงเทียน
ชื่อผู้แต่งจงจิตร อังคทะวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ช่อระกาการพิมพ์, 2557
เลขเรียกว 613.2 จ122ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาพาธ / ผู้เขียน คณะแพทย์อาสา ; กองบรรณาธิการ เกสรา เติมสินวาณิช ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ยูไนเต็ด โปรดักชั่น เพรส, 2556, [2013]
เลขเรียกWB327 อ175 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนปฏิบัติเพื่อสุขภาพพระสงฆ์ / พินิจ ลาภธนานนท์
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBQ4570.F6 พ686 2557,QU145 พ686ภ 2557,294.361 พ73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา