Found: 228  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการ, 2544.
เลขเรียกWC503 กส125ผ ครั้งที่ 8 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 / [บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ ... และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ งานวางแผนและประเมินผล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545].
เลขเรียก362.7 ส691ร 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547.
เลขเรียกHC445 .ค33 2547,330.9593 ค121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี (2548-2551) / สำนักงานคณะกรรมการพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHD 85 .T5 ก17 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 [จุลสาร] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHC พ7ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียก338.9593 ก188
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม 2543 / สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียก338.9593 ก188
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกอบวิสัยทัศน์ และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม 2543 / สำนักงานคณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก338.9593 ค123ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ของมหาวิทยาลัยบูรพา : เอกสารประกอ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก379.593 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลภาค และทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 / สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHD 85 .T5 ก27ฉ 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลภาค และทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHD 85 .T5 ก27ห 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) : รายงานผลการ...
ชื่อผู้แต่งการสัมนาระดมความคิดระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) (2543 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก378.593 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) / สำนักงานปลัดกร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก305.42 ป1711ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) สำนักงานปล...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกHQ1750.55 ส64,305.42 ป483ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา