Found: 12,042  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"The company" 10 ปีแห่งการเดินทางของ พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี = "The company" 10 year journey ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2563
เลขเรียกGV1785.8 C737 2563,790.2 ก218ด 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"To be or not to be เป็นหรือไม่เป็น" ; 10-30 พฤศจิกายน 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเช...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง printmaking installation "to be or not to be เป็นหรือไม่เป็น" (2555 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียก760.74 น347ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กิน" น้ำชะลอวัย = The water secret : The water secret : the cellular breakthrough to look and fee...
ชื่อผู้แต่งมูราด, ฮาวเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRM252 .ม74 2555,WB442 ม679ก 2555,615.853 ม679ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระธรรมบุญ" วัดรามพงศาวาส (วัดมอญ) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : งานหล่อพระพุท...
พิมพลักษณ์[พระนครศรีอยุธยา : วัดรามพงศาวาส (วัดมอญ), 2551].
เลขเรียก294.3 พ335 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สภาองค์กรชุมชน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก : 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]
เลขเรียกHN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก630.72 น594ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในงา...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา"|d(2546 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกว 306 ส691อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู่นวัตกรรมพืชสวนไทย เพื่ออาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียง" : กำหนดการประชุมและบทคัดย่อ การประชุมวิช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2549 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก635 ก482ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" = Walailak University International Conferenc...
ชื่อผู้แต่งเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ "เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน :ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" (2556 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), 2556
เลขเรียกส.ร. 306.48409593 อ518ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โลกเปลี่ยน เปลี่ยนวิถี เพื่อชีวีมีสุข" : เอกสารบทคัดย่อ การประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ ศูนย์อนามัยท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ (2553 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่, 2553
เลขเรียกสร สส0600 1.1/ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง#ทศวรรษที่หายไป 2549-2564 : 15 ปีวิกฤตการเมืองไทย / นิตยสารสารคดี ; กองบรรณาธิการ สุเจน กรรณฤทธิ์, ฐ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2564 [2021]
เลขเรียกJQ1745 .ท54 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''เกียรตินิยม'' สอนน้องเรียนเก่ง : 10 ชั่งโมงสู่การเรียนดี / โยธิน ลัทธิประสาธน์ ; คณะบรรณาธิการ ย...
ชื่อผู้แต่งโยธิน ลัทธิประสาธน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียกLB1601 ย842ก 2552,371.30281 ย842ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ฉบับร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 10 เรื่อง การจัดกิจก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLC3605 ร72 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา