Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN readiness index / บรรณาธิการ โดย อาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียกHG4521 อ 2557,337.159 อ617
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBalanced scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ / พสุ เดชะรินทร์.
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกHD56 พ58 2547,HD37.T3 พ479 2548,658.4012 พ18บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicroeconometric models : applications for topics in labor economics = Ẻ���ͧ���ɰ�ԵԨ���Ҥ : ��û���ء���...
ชื่อผู้แต่งSupanika leuracharusmee
พิมพลักษณ์Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
เลขเรียกTh 330.015195 S959M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง֡ººѨ·ռŵ͡üҹࡳõǨԹ͢鹷¹ͧ˹ºԡûԨѧѴҧͧ / ԷҹԾ ͧ ѵ ѡ
ชื่อผู้แต่งѵ ѡ
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกML345.ท9 ล74,Ǩ 614 63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพ : เทคนิคและการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร = Photography techique implementation for communica...
ชื่อผู้แต่งณัฐกร สงคราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกTR145 ณ321ก,771 ณ321ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548
เลขเรียกLA1221 �475� 2548,370.1523 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง = Proceedings N...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย "วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" (ครั้งที่ 6 : 2553 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกZ5055.T5N3 ก475 2553,วจ 016.0014 น267ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน = Innovative knowledge...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 8 : 2555 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ5055.T5N3 ก475 2555,วจ 001.7 ก475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2547 / จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2547 (2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHB849 ก482 2547,301.32 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ครั้งที่ 1 : 2555 : นราธิวาส)
พิมพลักษณ์นราธิวาส : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2555.
เลขเรียกTA6.T5 ก482 2555,016 ก471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุรีวิชาการ' 5...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553.
เลขเรียกQ179.9 �482� 2553,378.11 จ49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 3 ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2547 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.
เลขเรียกT27.T5 ก484 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลสัญญาณเชิงเลขเบื้องต้น = Bassic digital signal processing / สมศักดิ์ ชุมช่วย
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ชุมช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอิเล็กทรอนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.
เลขเรียกTK5102.9 ส282,621.3822 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกและดูแลรักษาสวนป่า ยูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจทำเงิน / เรียบเรียงโดย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2548?].
เลขเรียกSD397.E8 �431�,633.8 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกQA278 ย351 2557,519.535 ย351กห 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา