Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดดีไซน์ใกล้ตัว = Humble masterpieces 100 everyday marvels of design / เปาลา อันโตเนลลี ; ...
ชื่อผู้แต่งอันโตเนลลี, เปาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2551.
เลขเรียกNK1510 .อ63 2551,745.209 อ115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมขั้นสูง ด้วย Solid Edge / ฐิติมา เอื้ออารีย์กุล.
ชื่อผู้แต่งฐิติมา เอื้ออารีย์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิส์ท แปซิฟิก (ดอกหญ้า), 2545.
เลขเรียกTS171 ฐ63,005.1 ฐ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต = Production and product design / ยุทธการ อาจารีย์
ชื่อผู้แต่งยุทธการ อาจารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Thai Technic Printing (TTPWORK), 2550.
เลขเรียกTS171 ย352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร / พรชุลี อาชวอำรุง
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง, 2561
เลขเรียกPL4178 พ42 2561,382.5 ช613 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของเทคโนโลยีที่มีต่อการออกแบบ / สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ.
ชื่อผู้แต่งสถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกTS171 .ส35 2550,745.4 ส182ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2556
เลขเรียกDS586 ส-ส 2556,923.1593 ส112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ / รัฐไท พรเจริญ
ชื่อผู้แต่งรัฐไท พรเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2558.
เลขเรียกNC735 ร353,658.5752 ร353ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = Industrial design technology / อุดมศักดิ์ สาริบุตร
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ สาริบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกTS171 อ796,745.2 อ796ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองสถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, [254?].
เลขเรียกHC445.Z9 �691�,307.33 บ891
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา